Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 264 ατόμων στο δήμο Αθηναίων

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 264 ατόμων στο δήμο Αθηναίων

Πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 264 ΥΕ Καθαριστών/καθαριστριών.

Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένης Αίτησης μαζί με ευκρινές φωτοαντίγραφο: Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων ( εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης), που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 και ώρα 00:01 έως και Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59.

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAIL: [email protected]

Ημερομηνία: Παρασκευή 21/08/2020 έως  Τρίτη, 25/08/2020 – 23:55

η υπ’ αριθμ. πρωτ. 187356/20-08-2020 Ανακοίνωση

το παράρτημα 

η αίτηση