Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά ( 7 ) ατόμων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για την καθαριότητα της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ που εδρεύει στην Κυπαρισσία, του Δήμου ΤριφυλίαςΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΑΛ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 13 – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, Τ.Κ.: 24500), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ. Επικοινωνίας: 2761360 180 – 187 – 179).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της, να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.kyparissiahospital.gr), στο κατάστημα του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας καθώς επίσης και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Τριφυλίας και Καλαμάτας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη