Σε ισχύ από 1.6.2013 η καταβολή 10,00 ευρώ με την εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση ΦΠΑ

Εφιστούμε την προσοχή σχετικά με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τον ν. 4152/2013 επήλθε μια σημαντική αλλαγή που αφορά στον τρόπο καταβολής του ποσού Φ.Π.Α. με την εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση. Πιο συγκεκριμένα, η παρ. 2 του άρθρου 38 του κώδικα Φ.Π.Α (ν.2859/2000) έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4152/2013, έχει ως εξής:

«Η περιοδική δήλωση, είναι αποδεκτή, και εφόσον με την υποβολή της καταβάλλεται ποσό τουλάχιστον δέκα (10) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλόμενος φόρος βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο (2) δόσεις, η πρώτη των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση που το σύνολο του οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ, το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμο, στο σύνολό του, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά δύο τοις εκατό (2%) και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση.

β) Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίσθηκε.

Ως καταβολή λογίζεται και η απόσβεση της οφειλής δια συμψηφισμού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε., Α΄ 90).
Εκκαθαριστική δήλωση χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού δεν επάγει έννομα αποτελέσματα.

Εκπρόθεσμη δήλωση είναι αποδεκτή μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο βιβλίο της πράξης προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 παράγραφος 1 ή μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης προσδιορισμού του φόρου που εκδίδεται κατόπιν ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48Α και 50 παράγραφος 2, για μη καταλογισθέντα με τις εν λόγω πράξεις επιβολής φόρου ποσά. Μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες η υποβολή δήλωσης για καταλογισθέντα ποσά δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα».

Σχόλια: Η παράγραφος 2 του άρθρου 38, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α.6. της παραγράφου Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και ισχύει, με εξαίρεση τα δύο τελευταία εδάφια, για τις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.6.2013 και τις εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.7.2013 και εφεξής, σύμφωνα με την περίπτωση 11α της υποπαραγράφου Α.6. της παραγράφου Α. του άρθρου πρώτου του ιδίου νόμου.

Συνεπώς, για τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλονται εμπρόθεσμα από 1.6.2013 και μετά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4152/2013. Για να γίνουν κατανοητά τα ανωτέρω θα παραθέσουμε ένα παράδειγμα.

Παράδειγμα

-> Ισχύον καθεστώς
Έστω ότι από την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. του μηνός 5/2013 για Α.Ε., προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο 1.200,00 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι η δήλωση υποβλήθηκε στις 4.6.2013 (δηλαδή εμπρόθεσμα), τότε πρέπει την ίδια ημερομηνία να καταβληθεί το ποσό των 10,00 ευρώ προκειμένου να είναι αποδεκτή η δήλωση. Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου (δηλαδή έως 28.6.2013), πρέπει να καταβληθεί το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, δηλαδή 590,00 (1.200,00/2 = 600,00. 600,00 ? 10,00 = 590,00). Το υπόλοιπο ποσό του οφειλόμενου φόρου (600,00) θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα (ήτοι έως 31.7.2013). Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή τον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά 2% και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης.
Αν στο παράδειγμά μας με την υποβολή της δήλωσης είχε καταβληθεί τουλάχιστον το 50% του οφειλόμενου φόρου (δηλαδή από 600,00 και πάνω), τότε  δεν θα έπρεπε μέχρι τις 28.6.2013 να καταβληθεί κανένα ποσό.

-> Προϊσχύον καθεστώς
Με το προϊσχύον καθεστώς η ανωτέρω εταιρεία θα έπρεπε με την υποβολή της δήλωσης (έως 26.6.2013) να καταβάλει τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφειλόμενου ποσού, δηλαδή 480,00 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό (1.200,00 ? 480,00 = 720,00) σε δύο ισόποσες δόσεις (μία έως 31.7.2013 και μια έως 30.8.2013) . Στο υπόλοιπο ποσό θα έμπαινε και η προσαύξηση του 2% (720,00 Χ 2% = 14,40) και θα επιμεριζόταν στις δύο δόσεις.

Σχόλια: Παρατηρήθηκε το γεγονός ότι σε υποβολές περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μετά την 1.6.2013 ως καταληκτική ημερομηνία εμφανίζεται στο σύστημα η 20.6.2013.(όπως ορίζεται στην παρ 1 του άρθρου 38 του ΦΠΑ). Κατ’ εξουσιοδότηση όμως της παρ. 11 του ιδίου άρθρου, ο Υπ.Οικονομικών έχει υπογράψει την απόφαση  ΠΟΛ. 1267/30.12.2011 η οποία καθορίζει ως  ημερομηνία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ την  26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.
Θα πρέπει λοιπόν το Υ.Ο. να αποσαφηνίσει ή να καθορίσει εκ νέου την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων (μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τον ν. 4152/2013), διότι η ανωτέρω απόφαση είναι ακόμη σε ισχύ.