Συσκευές αυτόματου εντοπισμού σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση για την τοποθέτηση VMS σε αλιευτικά σκάφη

Νέα παράταση μέχρι 18 Μαΐου 2015 για την τοποθέτηση συσκευής ηλεκτρονικής παρακολούθησης (VMS) σε υπόχρεα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 12 μέτρων και έως και 15 μέτρων, έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου.

Η παράταση δεν αφορά αλιευτικά σκάφη που θα αιτηθούν άδεια αλιείας σε διεθνή ύδατα.

——————–
Αριθμ. 9314/150764 – ΦΕΚ Β 3415 – 31.12.2013

Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τα άρθρα 3, 4 του ν. 1409/83 (ΦΕΚ 199Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων ν.δ. 131/1974 (ΦΕΚ 320Α) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Δημόσιο Λογιστικό…..ελέγχου δαπανών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Το π.δ. 402/1988 (ΦΕΚ 98Α) περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160Α) τροποποίηση του
π.δ. 85/2012 «ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
7. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Καν(ΕΚ)1224/2009 του Συμβουλίου για εγκατάσταση συσκευών που επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό και αναγνώρισή σκαφών από Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών, στα σκάφη ολικού μήκους 12 μέτρων ή περισσότερο.
9. Τον εκτελεστικό Καν(ΕK)404/2011 της Επιτροπής, για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου.
10. Τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)861/2006 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας».
11. Τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)391/2007 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερειακών κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΚ)861/2006.
12. Τις διατάξεις του Καν (EK)302/2009 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ’ αριθμ. 2012/294/ΕΕ απόφαση της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2012 «περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας για το 2012».
14. Την υπ’ αριθμ. Υ.48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105Β) απόφαση του Πρωθυπουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα».
15. Τη ΣΑΕ 086/8 του ΠΔΕ έτους 2013, όπου έχει ενταχθεί το έργο «Δαπάνες ελέγχου αλιευτικών δραστηριοτήτων-VMS (2012/294/EE)», με κωδικό έργου 2013ΣΕ08680000.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε, συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.250.000) ευρώ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα υπόχρεα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, τους όρους, τα ειδικά δικαιολογητικά και τις διαδικασίες χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών πλήρους λειτουργίας που επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό του σκάφους και την αναγνώρισή του από το Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών μέσω της διαβίβασης του γεωγραφικού του στίγματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ως εξής:

1. Ως υπόχρεα ορίζονται τα κατωτέρω ενεργά ελληνικά επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ):

α) ολικού μήκους 15 μέτρων και άνω, τα οποία έχουν εγκατεστημένη συσκευή αυτόματου εντοπισμού (VMS), τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη.

β) ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών.

γ) ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, στα οποία χορηγείται άδεια απόπλου και αλιείας στα διεθνή ύδατα ή επιθυμούν την ένταξή τους στη διαδικασία ηλεκτρονικής παρακολούθησης σκαφών.

2. α) Για την αγορά και τοποθέτηση στα προαναφερόμενα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη συσκευών πλήρους λειτουργίας που επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό του σκάφους και την αναγνώρισή του από το Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών μέσω της διαβίβασης του γεωγραφικού του στίγματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χορηγείται οικονομική ενίσχυση υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

β) Για να είναι επιλέξιμη η εν λόγω δαπάνη, θα πρέπει ο συσκευές να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι.

γ) οι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια των συσκευών είναι επιλέξιμες μέχρι του ποσού των 2.500 € ανά σκάφος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

3. Οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της παραγράφου 1, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση, υποβάλλουν δια των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας, στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι, συνοδευόμενη από:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας του σκάφους σε ισχύ.

β) Πρωτότυπο τιμολόγιο-δελτίο αποστολής για την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής αυτόματου εντοπισμού του αλιευτικού σκάφους (VMS).

γ) Απόδειξη εξόφλησης του τιμολογίου προμήθειας και τοποθέτησης της συσκευής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010. Στην απόδειξη αναγράφεται ο τρόπος εξόφλησης του τιμολογίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι με μετρητά για ποσά από χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) και άνω. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση τμηματικής εξόφλησης τιμολογίων.

δ) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προμηθευτή, με σφραγίδα της εταιρίας, ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

ε) Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας) ότι εξασφαλίστηκε η λειτουργία της συσκευής χωρίς την ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων με το κεντρικό σύστημα.

στ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα (ατομική και σκάφους, κατά περίπτωση) σε ισχύ.

4. Η Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας, μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση της συσκευής αυτόματου εντοπισμού του αλιευτικού σκάφους.

5. Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
•Το όνομα του Τελικού Αποδέκτη – πλοιοκτήτη του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
• Τα στοιχεία του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
• Τον κωδικό ΣΑΕ στον οποίο είναι ενταγμένο το έργο
• Το επιλέξιμο κόστος του έργου
• Την υπ’ αριθ. 2012/294/ΕΕ/25-5-2012 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής

6. α) Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο πραγματοποιείται με μέριμνα του υπόλογου διαχειριστή, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ. Ο υπόλογος, ενεργώντας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες, εκδίδει επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδας στο όνομα του Τελικού Αποδέκτη – δικαιούχου της οικονομικής ενίσχυσης. Ο τελικός αποδέκτης παραλαμβάνει την επιταγή με την προσκόμιση γραμματίου είσπραξης ή εξοφλητικής απόδειξης.

β) ο υπόλογος διαβιβάζει στην αρμόδια ΥΔΕ του ΥΠΑΑΤ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Απόφαση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης
• Αίτημα χρηματοδότησης προς την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.
• Την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του δικαιούχου
• Φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου και αποδεικτικό είσπραξης του ποσού.

γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποιαδήποτε αιτία, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης ή ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

7. Στα πλαίσια της παρούσας οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (3.250.000€). Η μέγιστη κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (2.925.000€). Η μέγιστη εθνική συμμετοχή ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (325.000€)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
Οι δορυφορικές συσκευές καταγραφής στίγματος που θα τοποθετηθούν στα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου του 2009 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου του 2011.
Οι ανωτέρω συσκευές εξασφαλίζουν την αυτόματη και σε τακτά χρονικά διαστήματα διαβίβαση στο Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) δεδομένων που αφορούν τα στοιχεία ταυτότητας του αλιευτικού σκάφους, το γεωγραφικό στίγμα βάσει θέσεως GPS (σύμφωνα με το σύστημα WGS84), την ημερομηνία και ώρα καθορισμού του εν λόγω στίγματος και τη στιγμιαία ταχύτητα εκφρασμένη σε κόμβους με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου τουλάχιστον και κατεύθυνση του αλιευτικού σκάφους εκφρασμένη σε μοίρες.

Α. Φυσικά χαρακτηριστικά
1) Η συσκευή πρέπει να περιέχει ένα εσωτερικό πομποδέκτη για δορυφορικές επικοινωνίες και ένα πομποδέκτη ενσωματωμένο μέσα στη συσκευή για επικοινωνίες GSM ή GPRS. Η κεραία θα περικλείεται εντός της συσκευής.
2) Η συσκευή πρέπει να είναι πιστοποιημένα ανθεκτική σε θαλάσσιο περιβάλλον και αδιάβροχη με δείκτη IP 66 τουλάχιστον.
3) Κάθε συσκευή θα πρέπει να σημαίνεται ανεξίτηλα με ένα μοναδικό σειριακό αριθμό στο εξωτερικό περίβλημα.
4) Το εξωτερικό μέρος της συσκευής θα πρέπει να είναι εργοστασιακά/κατασκευαστικά κλειστό και ασφαλισμένο και να διαθέτει ειδικό αισθητήρα για την ανίχνευση οποιασδήποτε παραβίασης ή επέμβασης, ο οποίος σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευής θα εκπέμπει μία αναφορά της θέσης του σκάφους με τον αντίστοιχο κωδικό κατάστασης (συναγερμό).

Β. Λειτουργικές απαιτήσεις
1) Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιεί δίκτυο Iridium και GSM/GPRS
2) Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα συνεχούς τροφοδότησής της απευθείας από την κύρια πηγή ισχύος του σκάφους
3) Η συσκευή πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις διακυμάνσεις ρεύματος που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα αλιευτικό σκάφος και να λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα των τάσεων που συνήθως παρουσιάζουν τα αλιευτικά σκάφη στη θάλασσα και κυμαίνονται μεταξύ 10 και 36 Volt, να αποδίδει ονομαστική ισχύ 12 V ή 24 V DC και να παρέχει προστασία από υπερβολική τάση, απότομες αυξομειώσεις της τάσεις και περιπτώσεις αντιστροφής της πολικότητας.
4) Η συσκευή και τα παρελκόμενά της δεν πρέπει να φέρουν ορατή εξωτερική ένδειξη που να υποδηλώνουν τη μετάδοση στίγματος.
5) Μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να περιλαμβάνεται εντός της συσκευής για να καθιστά τη συσκευή ικανή, σε περίπτωση απώλειας ή μη διαθεσιμότητας της κύριας ισχύος: (α) να μεταδώσει ένα κατάλληλο κωδικό κατάστασης (συναγερμό) στο ΚΠΑ με αναφορά στίγματος που να δείχνει αλλαγή στην κατάσταση της τροφοδοσίας.
(β) να διατηρεί τις ρυθμίσεις της συσκευής καθ’όλη τη διάρκεια απώλειας της κύριας πηγής τροφοδοσίας
(γ) μετά την απώλεια της κύριας ισχύος, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία, σε κατάσταση πλήρους φόρτισης, πρέπει να αποστέλλει δεδομένα στο ΚΠΑ. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 72 ωρών η μπαταρία πρέπει να έχει επαρκή χωρητικότητα για να υποστηρίξει 36 (δορυφορικές) μεταδόσεις.
6) Όταν η ισχύς της μπαταρίας πέφτει κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για τη διατήρηση της μετάδοσης, η συσκευή πρέπει να διατηρεί τις ρυθμίσεις της σε εκείνο το σημείο.
7) Όταν η κύρια ισχύς επανακτάται η συσκευή πρέπει:
(α) να επανέρχεται στην κανονική λειτουργία της με τις ρυθμίσεις που υπήρχαν κατά τη στιγμή απώλειας της ισχύος και όχι με την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
(β) να αποστέλλει στο ΚΠΑ μία αναφορά θέσης με ένα αντίστοιχο συναγερμό για το συμβάν.
8) Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετάδοσης αναφορών θέσης αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο και προκαθορισμένη ώρα και να ανταποκρίνεται σε αίτημα επικαιροποίησης της τρέχουσας θέσης και ταχύτητας του σκάφους από το ΚΠΑ.
9) Η συσκευή πρέπει να έχει την δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού του χρόνου μετάδοσης των δεδομένων από το ΚΠΑ
10) Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με δορυφόρο ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας η συσκευή πρέπει να έχει την ικανότητα να αποθηκεύει τα μη αποσταλέντα δεδομένα και να τα διαβιβάζει χωρίς απώλειες, όταν αποκατασταθεί η δορυφορική σύνδεση ή βρεθεί σε περιοχή κάλυψης GPRS/GSM, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για τη λειτουργία σε κατάσταση μπαταρίας, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Β 5. Με την αποκατάσταση της σύνδεσης, η συσκευή πρέπει να είναι ικανή:
(α) να εκπέμπει αμέσως αναφορές που δηλώνουν την τρέχουσα θέση και την τελευταία που καταγράφηκε πριν διακοπεί η σύνδεση, μαζί με ένα κατάλληλο κωδικό κατάστασης (συναγερμό) που υποδηλώνει ότι υπήρξε διακοπή της σύνδεσης.
(β) και στη συνέχεια να αποστέλλει όλες τις αποθηκευμένες αναφορές του διαστήματος αποσύνδεσης, αρχής γενομένης με αυτές που αποθηκεύτηκαν πρώτες.
11) Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας πρέπει να δηλώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστή.
12) Η συσκευή μπορεί να έχει τη δυνατότητα εκπομπής κατάστασης κινδύνου (δηλαδή Alert button).
13. Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολής που θα επιτρέπει τη μετάδοση ιστορικού στιγμάτων με συχνότητα τουλάχιστον δέκα λεπτών, μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, η οποία θα δίνεται και ακυρώνεται από το ΚΠΑ.
14) Η συσκευή πρέπει να λαμβάνει και να αποθηκεύει σε εσωτερική μνήμη καταγραφές στιγμάτων ανά δέκα τουλάχιστον λεπτά για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών και να μπορεί να τις αποστείλει, μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο ΚΠΑ, κατόπιν εντολής του, για συηγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.
15) Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τη συσκευή ηλεκτρονικού ημερολογίου (eLogbook)του σκάφους.

Γ. Κωδικοί κατάστασης (συναγερμοί)
Οι δορυφορικές συσκευές πρέπει να αποστέλλουν τουλάχιστον τους ακόλουθους κωδικούς κατάστασης με την αντίστοιχη αναφορά θέσης: 1) απώλεια της κύριας ισχύος/εναλλαγή σε κατάσταση μπαταρίας (τη στιγμή της απώλειας)
2) αποκατάσταση της κύριας ισχύος (τη στιγμή της αποκατάστασης)
3) απώλεια της σύνδεσης με τη δορυφορική σύνδεση ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (τη στιγμή της ανάκτησης)
4) κατά το άνοιγμα της συσκευής
5) αποσύνδεση/παρεμπόδιση κεραίας
6) θραύση ή αποσύνδεση του καλωδίου από τη συσκευή και την κεραία (δορυφορική και GPRS/GSM)

Δ. Εγγύηση-Συντήρηση
Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση για πλήρη υποστήριξη του υλικού και του λογισμικού (συντήρηση, αναβάθμιση και επισκευή) για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Αριθμ. 10288/161728
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9112.7/7/2012/27-12-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τα άρθρα 3, 4 του ν. 1409/83 (ΦΕΚ 199Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων ν.δ. 131/1974 (ΦΕΚ 320Α) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Δημόσιο Λογιστικό ελέγχου δαπανών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Το π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160Α/10-8-2012) περί τροποποίησης του π.δ .85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
6. Το π.δ. 86/2012(ΦΕΚ 141Α) «διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Καν(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου για εγκατάσταση συσκευών που επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό και αναγνώριση σκαφών από Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών, στα σκάφη ολικού μήκους 12 μέτρων ή περισσότερο και κάτω των 15 μέτρων.
8. Τον εκτελεστικό Καν(ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής, για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου.
9. Τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)861/2006 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας».
10. Τις διατάξεις του Καν(ΕΚ) 391/2007 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερειακών κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΚ)861/2006.
11. Την υπ’ αριθμ. 2011/431/ΕΕ απόφαση της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2011 «περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας για το 2011».
12. Την υπ’ αριθμ. 9112.7/7/2012/27-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3589Β) «Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη».
13. Την αριθμ. Υ.48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105Β) απόφαση του Πρωθυπουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα».
14. Την αριθμ. 41215/ΔΕ 6602-23/9/2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (τροποποίηση 01 της ΣΑΕ 086/8 με κωδικό έργου 2011ΣΕ08680015).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 9112.7/7/2012/27-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη» (ΦΕΚ 3589Β), ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
«2. α) Για τη αγορά και τοποθέτηση στα προαναφερόμενα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη συσκευών πλήρους λειτουργίας που επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό του σκάφους και την αναγνώριση του από το Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών μέσω της διαβίβασης του γεωγραφικού του στίγματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χορηγείται οικονομική ενίσχυση υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.
β) Για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη, θα πρέπει οι συσκευές αυτόματης καταγραφής στίγματος να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι.»

2. Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:
«3. Οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της παραγράφου 1, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση, υποβάλλουν δια των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας υπεύθυνων για τη χορήγηση άδειας του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι) συνοδευόμενη από:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας του σκάφους σε ισχύ.
β) Πρωτότυπο τιμολόγιο-δελτίο αποστολής για την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής αυτόματου εντοπισμού του αλιευτικού σκάφους (VMS).
γ) Βεβαίωση του προμηθευτή, με σφραγίδα της εταιρίας, όπου θα βεβαιώνεται ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράτημα Ι.
δ) Απόδειξη εξόφλησης του τιμολογίου προμήθειας και τοποθέτησης της συσκευής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.3842/2010. Στην απόδειξη αναγράφεται ο τρόπος εξόφλησης του τιμολογίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι με μετρητά για ποσά από χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) και άνω, ακόμη και σε περιπτώσεις τμηματικής εξόφλησης τιμολογίων.
ε) Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας) ότι εξασφαλίστηκε η λειτουργία της συσκευής χωρίς την ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων με το κεντρικό σύστημα.
στ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα (ατομική και σκάφους, κατά περίπτωση) σε ισχύ.

3. Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:
«4. Η Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας, μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση της συσκευής αυτόματου εντοπισμού του αλιευτικού σκάφους.»

4. Η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:
«5. Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Αλιείας, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
• Το όνομα του Τελικού Αποδέκτη – πλοιοκτήτη του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
• Τα στοιχεία του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
• Τον κωδικό ΣΑΕ στον οποίο είναι ενταγμένο το έργο
• Το επιλέξιμο κόστος του έργου
•Την αριθμ. 2011/431/ΕΕ/11-07-2011 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής»

5. Η παράγραφος 7 τροποποιείται ως εξής:
«7. α) Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται με μέριμνα του υπολόγου διαχειριστή, ο οποίος ορίζεται με απόφασης της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ.
Ο υπόλογος, ενεργώντας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες, εκδίδει επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδας στο όνομα του Τελικού Αποδέκτη – δικαιούχου της οικονομικής ενίσχυσης, Ο τελικός αποδέκτης παραλαμβάνει την επιταγή με την προσκόμιση γραμματίου είσπραξης ή εξοφλητικής απόδειξης.
β) Ο υπόλογος διαβιβάζει στην αρμόδια ΥΔΕ του ΥΠΑΑΤ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
– Απόφαση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης
– Αίτημα χρηματοδότησης προς την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.
– Την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του δικαιούχου
– Φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου και αποδεικτικό είσπραξης του ποσού.
γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποιαδήποτε αιτία, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης ή ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.»

6. Το Υπόδειγμα Ι και Υπόδειγμα II αντικαθίστανται από νέο Υπόδειγμα Ι.
7. Προστίθεται Παράρτημα Ι ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 9112.7/7/2012/27-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την τοποθέτηση σε αλιευτικό σκάφος συσκευής πλήρους λειτουργίας που επιτρέπει τον αυτόματο εντοπισμό και αναγνώριση του από το Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών, μέσω της διαβίβασης του γεωγραφικού τους στίγματος
Ημερομηνία /…. / 20….
Αριθμ. Πρωτ.:
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/NΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ
δια της Περιφερειακής Υπηρεσίας Αλιείας………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ………………………………………………………………………………………………..
ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………………………………
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ …………………………………………………………………………………………
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ …………………………………………………………………………………………
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ …………………………………………………………………….
ΟΡΓΑΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ……………………………………………………………………………..
ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ ………………………………………………………………………………………….
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ …………………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΑΜΑΣ …………………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ………………………………………………………………………..
ΛΙΜΑΝΙ & ΑΡ. ΝΗΟΛ/ΛΕΜΒ …………………………………………………………………………..
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ …………………………………………………………………………….
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ………………………………………………………………………………………………..

Α. Παρακαλώ για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στα πλαίσια της αρ. ……………………. Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για την αγορά και τοποθέτηση συσκευής αυτόματου εντοπισμού σκάφους, στο αλιευτικό μου σκάφος με τα παραπάνω στοιχεία.

Β. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (|) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν 1599/1986, δηλώνω ότι αποδέχομαι τους ακόλουθους όρους:

1) Να αλιεύω με το σκάφος και να εξασφαλίζω τον εφοδιασμό των αγορών της Ε.Ε. με αλιευτικά προϊόντα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχεδίου και να χρησιμοποιώ τη συσκευή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Καν(ΕΚ)2244/2003, όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν(ΕΚ)404/2011, και Καν(ΕΚ)1224/2009.

2) Να μην πουλήσω ή αντικαταστήσω τον εξοπλισμό που επιδοτήθηκε (πλην ανωτέρας βίας και μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της αντισυμβαλλόμενης υπηρεσίας) πριν περάσει πενταετία (5 έτη) από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του σχεδίου (ημερομηνία βεβαίωσης του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας του Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου ότι εξασφαλίστηκε η λειτουργία της συσκευής)

3) Να επιστρέψω την οικονομική ενίσχυση που μου χορηγήθηκε, σε περίπτωση που πάψω να πληρώ τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του επαγγελματία αλιέα πριν τη λήξη της δεσμευτικής πενταετίας (εφόσον πρόκειται για ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους του οποίου η άδεια αλιείας περιλαμβάνει στατικά εργαλεία).

4) Να διατηρήσω τη συσκευή για την οποία μου χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση τουλάχιστον για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής υποχρεούμαι να την αποκαταστήσω και εφόσον αυτή δεν αποκαθίσταται υποχρεούμαι να αντικαταστήσω τη συσκευή με ίδιες δαπάνες, πριν τη λήξη της δεσμευτικής πενταετίας, μετά από σχετική ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γεν. Δ/νσης Αλιείας.

5) Να επιστρέψω αναλογικά την οικονομική ενίσχυση που μου χορηγήθηκε, σε περίπτωση διαγραφής του σκάφους από το KAM, πριν τη λήξη της πενταετίας (5 έτη), από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.

6) Τα σχετικά παραστατικά εξόφλησης του τιμολογίου διατηρούνται από τον δικαιούχο πλοιοκτήτη για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από την έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, για ενδεχόμενο έλεγχο.

7) Να δέχομαι και να διευκολύνω τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Εθνικές και Κοινοτικές), προκειμένου να εξακριβωθεί ότι η οικονομική ενίσχυση για την αγορά της συσκευής χορηγήθηκε νόμιμα και να παρέχω κάθε σχετική πληροφόρηση, προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν.

8) Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποιαδήποτε αιτία, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης ή ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.

9) Σε περίπτωση αγωγής αποζημίωσης εκ μέρους τρίτων, κατά της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γεν. Δ/νσης Αλιείας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς επίσης και κάθε δαπάνη από διοικητική ή δικαστική διαδικασία που μπορεί να προκύψει, βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο της οικονομικής ενίσχυσης.

10) Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους με τα παραπάνω στοιχεία, ο νέος πλοιοκτήτης αναλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την παρούσα Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση.
Ημερομηνία …………../…………… /……………….

Ο/ΟΙ ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

Συνημμένα Έγγραφα /Παραστατικά
1) Ακριβές φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας του σκάφους σε ισχύ
2) Πρωτότυπο τιμολόγιο- δελτίο αποστολής
3) Βεβαίωση υπογραμμένη από τον προμηθευτή (με σφραγίδα εταιρίας) συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα II
4) Απόδειξη εξόφλησης του τιμολογίου προμήθειας και λειτουργίας της συσκευής
5) Φωτ/πία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με τον αριθμό IBAN (σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η απαίτηση ισχύει για κάθε πλοιοκτήτη)
6) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα (ατομική και σκάφους) κατά περίπτωση σε ισχύ.
(σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η απαίτηση ισχύει για κάθε πλοιοκτήτη)

(1) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
Οι δορυφορικές συσκευές καταγραφής στίγματος που θα τοποθετηθούν στα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου του 2009 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.404 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου του 2011.
Οι ανωτέρω συσκευές εξασφαλίζουν την αυτόματη και σε τακτά χρονικά διαστήματα διαβίβαση στο Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) δεδομένων που αφορούν τα στοιχεία ταυτότητας του αλιευτικού σκάφους, το γεωγραφικό στίγμα βάσει θέσεως GPS (σύμφωνα με το σύστημα WGS84), την ημερομηνία και ώρα καθορισμού του εν λόγω στίγματος και τη στιγμιαία ταχύτητα εκφρασμένη σε κόμβους με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου τουλάχιστον και κατεύθυνση του αλιευτικού σκάφους εκφρασμένη σε μοίρες.
Α. Φυσικά χαρακτηριστικά
1) Η συσκευή πρέπει να περιέχει ένα εσωτερικό πομποδέκτη για δορυφορικές επικοινωνίες και ένα πομποδέκτη ενσωματωμένο μέσα στη συσκευή για επικοινωνίες GSM ή GPRS. H κεραία θα περικλείεται εντός της συσκευής.
2) Η συσκευή πρέπει να είναι πιστοποιημένα ανθεκτική σε θαλάσσιο περιβάλλον και αδιάβροχη με δείκτη IP 66 τουλάχιστον.
3) Κάθε συσκευή θα πρέπει να σημαίνεται ανεξίτηλα με ένα μοναδικό σειριακό αριθμό στο εξωτερικό περίβλημα.
4) Το εξωτερικό μέρος της συσκευής θα πρέπει να είναι εργοστασιακά/κατασκευαστικά κλειστό και ασφαλισμένο και να διαθέτει ειδικό αισθητήρα για την ανίχνευση οποιασδήποτε παραβίασης ή επέμβασης, ο οποίος σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευής θα εκπέμπει μία αναφορά της θέσης του σκάφους με τον αντίστοιχο κωδικό κατάστασης (συναγερμό).
Β. Λειτουργικές απαιτήσεις
1) Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιεί δίκτυο Iridium και GSM/GPRS
2) Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα συνεχούς τροφοδότησης της απευθείας από την κύρια πηγή ισχύος του σκάφους
3) Η συσκευή πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις διακυμάνσεις ρεύματος που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα αλιευτικό σκάφος και να λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα των τάσεων που συνήθως παρουσιάζουν τα αλιευτικά σκάφη στη θάλασσα και κυμαίνονται μεταξύ 10 και 36 Volt, να αποδίδει ονομαστική ισχύ 12 V ή 24 V DC και να παρέχει προστασία από υπερβολική τάση, απότομες αυξομειώσεις της τάσεις και περιπτώσεις αντιστροφής της πολικότητας.
4) Η συσκευή και τα παρελκόμενά της δεν πρέπει να φέρουν ορατή εξωτερική ένδειξη που να υποδηλώνουν τη μετάδοση στίγματος.
5) Μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να περιλαμβάνεται εντός της συσκευής για να καθιστά τη συσκευή ικανή, σε περίπτωση απώλειας ή μη διαθεσιμότητας της κύριας ισχύος: (α) να μεταδώσει ένα κατάλληλο κωδικό κατάστασης (συναγερμό) στο ΚΠΑ με αναφορά στίγματος που να δείχνει αλλαγή στην κατάσταση της τροφοδοσίας.
(β) να διατηρεί τις ρυθμίσεις της συσκευής καθ”όλη τη διάρκεια απώλειας της κύριας πηγής τροφοδοσίας
(γ) μετά την απώλεια της κύριας ισχύος, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία, σε κατάσταση πλήρους φόρτισης, πρέπει να αποστέλλει δεδομένα στο ΚΠΑ. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 72 ωρών η μπαταρία πρέπει να έχει επαρκή χωρητικότητα για να υποστηρίξει 36 (δορυφορικές) μεταδόσεις.
6) Όταν η ισχύς της μπαταρίας πέφτει κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για τη διατήρηση της μετάδοσης, η συσκευή πρέπει να διατηρεί τις ρυθμίσεις της σε εκείνο το σημείο.
7) Όταν η κύρια ισχύς επανακτάται η συσκευή πρέπει:
(α) να επανέρχεται στην κανονική λειτουργία της με τις ρυθμίσεις που υπήρχαν κατά τη στιγμή απώλειας της ισχύος και όχι με την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
(β) να αποστέλλει στο ΚΠΑ μία αναφορά θέσης με ένα αντίστοιχο συναγερμό για το συμβάν.
8) Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετάδοσης αναφορών θέσης αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο και προκαθορισμένη ώρα και να ανταποκρίνεται σε αίτημα επικαιροποίησης της τρέχουσας θέσης και ταχύτητας του σκάφους από το ΚΠΑ.
9) Η συσκευή πρέπει να έχει την δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού του χρόνου μετάδοσης των δεδομένων από το ΚΠΑ
10) Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με δορυφόρο ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας η συσκευή πρέπει να έχει την ικανότητα να αποθηκεύει τα μη αποσταλέντα δεδομένα και να τα διαβιβάζει χωρίς απώλειες, όταν αποκατασταθεί η δορυφορική σύνδεση ή βρεθεί σε περιοχή κάλυψης GPRS/GSM, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για τη λειτουργία σε κατάσταση μπαταρίας, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Β 5. Με την αποκατάσταση της σύνδεσης, η συσκευή πρέπει να είναι ικανή:
(α) να εκπέμπει αμέσως αναφορές που δηλώνουν την τρέχουσα θέση και την τελευταία που καταγράφηκε πριν διακοπεί η σύνδεση, μαζί με ένα κατάλληλο κωδικό κατάστασης (συναγερμό) που υποδηλώνει ότι υπήρξε διακοπή της σύνδεσης.
(β) και στη συνέχεια να αποστέλλει όλες τις αποθηκευμένες αναφορές του διαστήματος αποσύνδεσης, αρχής γενομένης με αυτές που αποθηκεύτηκαν πρώτες.
11) Η διάρκεια ζωής της επαναφόρτιζαμενης μπαταρίας πρέπει να δηλώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστή.
12) Η συσκευή μπορεί να έχει τη δυνατότητα εκπομπής κατάστασης κινδύνου (δηλαδή Alert button)
13) Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολής που θα επιτρέπει τη μετάδοση ιστορικού στιγμάτων με συχνότητα τουλάχιστον δέκα λεπτών, μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, η οποία θα δίνεται και ακυρώνεται από το ΚΠΑ.
14) Η συσκευή πρέπει να λαμβάνει και να αποθηκεύει σε εσωτερική μνήμη καταγραφές στιγμάτων ανά δέκα τουλάχιστον λεπτά για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών και να μπορεί να τις αποστείλει, μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο ΚΠΑ, κατόπιν εντολής του, για συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.
15) Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τη συσκευή ηλεκτρονικού ημερολογίου (eLogbook) του σκάφους.
Γ. Κωδικοί κατάστασης (συναγερμοί)
Οι δορυφορικές συσκευές πρέπει να αποστέλλουν τουλάχιστον τους ακόλουθους κωδικούς κατάστασης με την αντίστοιχη αναφορά θέσης:
1) απώλεια της κύριας ισχύος / εναλλαγή σε κατάσταση μπαταρίας (τη στιγμή της απώλειας)
2) αποκατάσταση της κύριας ισχύος (τη στιγμή της αποκατάστασης)
3) απώλεια της σύνδεσης με τη δορυφορική σύνδεση ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (τη στιγμή της ανάκτησης)
4) κατά το άνοιγμα της συσκευής
5) αποσύνδεση/παρεμπόδιση κεραίας
6) θραύση ή αποσύνδεση του καλωδίου από τη συσκευή και την κεραία (δορυφορική και GPRS / GSM)
Δ. Εγγύηση-Συντήρηση
Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση για πλήρη υποστήριξη του υλικού και του λογισμικού (συντήρηση, αναβάθμιση και επισκευή) για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ