Βιβλία Πράξεων Εφορευτικών Επιτροπών για τις ευρωεκλογές 2014

ευρωεκλογές 2014Aριθμ. 16451 – ΦΕΚ Β 1054 – 29.04.2014

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ 11900/7.4.1999 «Βιβλία Πράξεων Εφορευτικών Επιτροπών για τις εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Β 372)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 61 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57) και το άρθρο 5 παρ. 24 του Ν. 2623/1998 «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 139).
2. Το άρθρο 4 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89).
3. Την αριθμ. 11900/7.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Βιβλία Πράξεων Εφορευτικών Επιτροπών για τις εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (Β΄ 372).
4. Το ν.4239/20.2.2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις » (Α΄ 43).
5. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων βιβλίων προκειμένου να εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες των εκλογών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν.4255/2014 (Α΄89) και του ν.3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87)
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
7. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αναφερόμενη στο σκεπτικό 1. απόφαση ως εξής:
1. το «βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής», που θα χρησιμοποιηθεί από τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων, που θα συσταθούν στο εσωτερικό της χώρας, το οποίο αναφέρεται στo στοιχείο β΄ διασπάται στα εξής δύο Βιβλία:

α. «Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής» εκλογικών τμημάτων εσωτερικού το οποίο περιέχει το

– Πρακτικό Νο1 και το

– Πρακτικό Νο2. και

β. «Βιβλίο Διαλογής Ψήφων» το οποίο περιέχει:

– το «Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων» και

– το «Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων».

2. καθορίζεται πίνακας με τίτλο «Πίνακας Διαλογής Ψήφων Υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ