ΔΕΗ. Προσλήψεις προσωπικού σε μόνιμες θέσεις

ΔΕΗ. Προσλήψεις προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ σε μόνιμες θέσεις με τις προκηρύξεις 2/2022 και 3/2022

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης 3/2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4643/2019, θα προβεί εντός των επομένων ημερών στη δημοσίευση της Προκήρυξης 3/2022, η οποία έχει εγκριθεί με σχετική Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαεπτά (17) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΕΗ. Προσλήψεις προσωπικού ΠΕ, ΔΕ σε μόνιμες θέσεις. Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 3/2022 και ξεκίνησαν οι αιτήσεις

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης 2/2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4643/2019, θα προβεί εντός των επομένων ημερών στη δημοσίευση της Προκήρυξης 2/2022, η οποία έχει εγκριθεί με σχετική Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα οκτώ (58) θέσεων προσωπικού Εξειδικευμένων Προσόντων ή Εμπειρίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Ο αναλυτικός πίνακας των θέσεων της Προκήρυξης 2/2022