Προσλήψεις στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας

Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του 7 του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΓΟΥΡΝΕΣ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ» [Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020], στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με την «Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης» Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τους μήνες που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα και όχι πέραν της λήξης του έργου (30-10-2018)4 ΠΕ Αρχαιολόγων.

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην α̟ποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων.

1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με εξειδίκευση σε αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων.

1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων).

1 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

2 ΔΕ Σχεδιαστών με εξειδίκευση στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων.

23 ΔΕ Εργατοτεχνιτών , ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών και ελλείψει αυτών ΥΕ εργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αρδηττού 34Β, Τ.Κ. 11636, Αθήνα απευθύνοντάς την στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας υπ’ όψιν κ.κ. Χρ. Θεοδωρακοπούλου και Α. Λαγοπόδη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9232358, 210-9224339),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 5/3/2018 έως 9/3/2018).

Πρόσληψη (3) ατόμων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας που εδρεύει στην Αθήνα, για το Σπήλαιο Παιανίας Ν. Αττικής, το Σπήλαιο και το Μουσείο Πετραλώνων Ν. Χαλκιδικής και το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας Ν. Τρικάλων1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – Σπήλαιο Παιανίας (Δήμος Παιανίας Ν. Αττικής ).

1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ- Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων (Δήμος Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής).

1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας (Δήμος Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Για τη θέση στο Σπήλαιο Παιανίας:
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, Αρδηττού 34Β, 11636, Αθήνα,
απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψη κ. κ. Χρυσάνθης Θεοδωρακοπούλου και Ασπασίας Λαγοπόδη
(τηλ. επικοινωνίας: 210-9210473, 210-9232358).

Για τις θέσεις στο Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων, καθώς και στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, Ναυαρίνου 28, ΤΚ 55131 Καλαμαριά,
απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψη κ.κ. Δήμητρας Μεντεκίδους και Χρυσας Σελεπίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310- 410185).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στην Αθήνα, στο Σπήλαιο Παιανίας, στο γραφείο της Θεσσαλονίκης, στο Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων και στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αθηναίων, Παιανίας, Θεσσαλονίκης, Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής και Καλαμπάκας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.