Αλλαγές στη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου

Με διατάξεις του νόμου 5028/2023, επέρχονται αλλαγές στη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

 

Οι σχετικές διατάξεις

Νόμος 5028/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 54/09.03.2023
Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 26
Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου – Αντικατάσταση άρθρου 1 π.δ. 40/2013

Tο άρθρο 1 του π.δ. 40/2013 (Α’ 75), περί της διαδικασίας ηλεκτρονικής κατάθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης

1. Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και λοιπών εγγράφων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που προβλέπονται στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 19 και στο άρθρο 70Α του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) και στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), αντιστοίχως, ενεργείται με την καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ). Με την επιφύλαξη του παρόντος, κατά την ηλεκτρονική κατάθεση ισχύουν το π.δ. 18/1989, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, καθώς και οι ειδικοί νόμοι που ρυθμίζουν την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

2. Η ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση του καταθέτη και η είσοδος στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ πραγματοποιούνται, ιδίως, μέσω: α) της εφαρμογής του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Δικηγορικών Συλλόγων, β) της εφαρμογής ethemis ID που είναι διαθέσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης της διοικητικής δικαιοσύνης και γ) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΟΠΣ ΝΣΚ).

3. Όταν πραγματοποιείται είσοδος μέσω του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Δικηγορικών Συλλόγων, ο καταθέτης:

α. εισάγει στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Δικηγορικών Συλλόγων το μοναδικό αναγνωριστικό και συνθηματικό που του έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 για αναγνώρισή του από το πληροφοριακό σύστημα, ώστε να επιβεβαιωθούν στη συνέχεια τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία του,
β. επιλέγει το αρμόδιο δικαστήριο,
γ. καταχωρίζει τα στοιχεία που του ζητούνται,
δ. επιλέγει την κατηγορία και το είδος του δικογράφου από τους αντίστοιχους πίνακες και συμπληρώνει τα στοιχεία των διαδίκων και του εντολέα του, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
ε. εάν συντρέχει περίπτωση καταβολής τελών, ενσήμων, παραβόλων ή δαπανημάτων, πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή των εκάστοτε προβλεπομένων τελών, ενσήμων, παραβόλων και εν γένει δαπανημάτων. Μετά τη δέσμευση των αντίστοιχων ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό του καταθέτη, ο τελευταίος κατευθύνεται στην εφαρμογή ηλεκτρονικής κατάθεσης του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ.

4. Για την πραγματοποίηση εισόδου μέσω της εφαρμογής ethemisID, απαιτείται η αυθεντικοποίηση του καταθέτη είτε με τους κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) είτε μέσω του κόμβου eIDAS με τη χρήση της εθνικής ηλεκτρονικής του ταυτότητας (eID). Στην περίπτωση που ο καταθέτης ενεργεί είσοδο στην εφαρμογή ως δικηγόρος που διαθέτει ηλεκτρονική ταυτότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την είσοδό του οφείλει να αποδείξει την ικανότητά του να ενεργεί ως δικηγόρος ενώπιον δικαστικών αρχών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε με την επισύναψη πρόσφορων προς τούτο δημοσίων εγγράφων είτε με τη χρήση ειδικής προς τούτο εφαρμογής. Μετά την αυθεντικοποίηση του καταθέτη, ο τελευταίος αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή ηλεκτρονικής κατάθεσης του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ.

5. Για την πραγματοποίηση εισόδου μέσω του ΟΠΣ ΝΣΚ ο καταθέτης αυθεντικοποιείται από το σύστημα του ΝΣΚ και προωθείται στη σελίδα κατάθεσης δικογράφων του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ.

6. Στην εφαρμογή του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ ο καταθέτης συμπληρώνει τα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία που του ζητούνται και, μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των αναγκαίων στοιχείων, επισυνάπτει το δικόγραφο, το οποίο πρέπει να φέρει προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σε ηλεκτρονική μορφή και το υποβάλλει. Επισυνάπτει, επίσης, αντίγραφο της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον υπάρχει στην κατοχή του. Ως προς τη μορφή και τον όγκο των ηλεκτρονικών αρχείων εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του παρόντος.

  

 

7. Η κατάθεση ολοκληρώνεται με την υποβολή και καταχώριση του οικείου εγγράφου ή δικογράφου στο ΟΣΔΔΥΔΔ και την εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο αριθμός κατάθεσης του δικογράφου. Συγχρόνως, παράγεται αυτομάτως από το ΟΣΔΔΥ-ΔΔ έκθεση κατάθεσης, η οποία φέρει προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και καταγράφει το δικαστήριο και τον αριθμό κατάθεσης, καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα καταχώρισης, η οποία συνιστά τον χρόνο κατάθεσης. Στην περίπτωση αδυναμίας αυτόματης παραγωγής της ως άνω έκθεσης κατάθεσης, ο καταθέτης δύναται να εκτυπώσει το προαναφερθέν μήνυμα επιβεβαίωσης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης και να αντλήσει την οικεία έκθεση κατάθεσης ευθύς μόλις τούτο καταστεί δυνατό. Τα ρολόγια των εξυπηρετητών που εμπλέκονται στην ηλεκτρονική κατάθεση, συγχρονίζονται περιοδικά με εξυπηρετητές ή διαδικτυακές συσκευές που λειτουργούν ως σημείο αναφοράς ώρας.

8. Το ΟΣΔΔΥ-ΔΔ αποστέλλει την έκθεση κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο καταθέτων έχει δηλώσει και στην ηλεκτρονική θυρίδα που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν στο πληροφοριακό σύστημα του δικαστηρίου. Η επιβεβαίωση της κατάθεσης δικογράφου ή εγγράφου, την οποία παρέχει το δικαστήριο, δεν επηρεάζει την κρίση περί δικονομικά παραδεκτού των διαβιβαζόμενων δικογράφων ή εγγράφων.

9. Οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων αποτελούν απλά αντίγραφα τους. Για τη δημιουργία ακριβούς αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου ηλεκτρονικού εγγράφου εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 14 του ν. 4727/2020. 10. Η ηλεκτρονική κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων δεν ενεργείται με την αποστολή δικογράφων και λοιπών εγγράφων, όπως δηλώσεων, αποδεικτικών στοιχείων με τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη χρήση τηλεομοιοτυπίας.»

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης