Αμοιβές των συνεργαζομένων με το ΙΚΑ δικηγόρων

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αθήνα 15 .12.2014
Αριθ. Πρωτ. Γ32/557

ΘΕΜΑ : «Αμοιβές Δικηγόρων»
Σχετ. : Τα με αρ. πρωτ. Γ32/502/15-11-2013 & Γ 32/90/ 05-03-2014 έγγραφά μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και μετά την υπογραφή των νέων συμβάσεων μεταξύ του Διοικητή του Ιδρύματος και των κατά περίπτωση συνεργαζόμενων Δικηγόρων με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 104 απόφαση της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (24/24-7-2014), σας γνωρίζουμε για εφαρμογή τα ακόλουθα:

Το ποσό του γραμματίου προείσπραξης θεωρείται αμοιβή, μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Διοικητή.

Επομένως θα καταβάλλονται στον Δικηγόρο το συνολικό ποσοστό κρατήσεων και το ποσοστό φόρου που αναφέρονται στο Γραμμάτιο Προείσπραξης, εκδίδοντας εντολή πληρωμής, με σχετική καταχώρηση από την οθόνη «Τιμολόγιο Εξόδων», σε ΚΑΕ 20411, χωρίς ομάδα παρακράτησης.

Α) Όταν για μια διαδικαστική πράξη έχει καταβληθεί το Γραμμάτιο Προείσπραξης 
Kατά την υποβολή του μηνιαίου πίνακα για εκκαθάριση, ο Δικηγόρος θα αιτείται την αμοιβή που αναφέρεται στο παράρτημα 1 του Νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) όπως τροποποιημένα ισχύει και :

ι) Όταν το ποσό της αμοιβής για κάθε διαδικαστική πράξη είναι μικρότερο ή ίσο των 1.000,00€, στο συνεργαζόμενο δικηγόρο θα καταβάλλεται το ποσό που αναφέρεται στο παράρτημα 1 ενώ θα αφαιρείται το ποσό του γραμματίου προείσπραξης που του έχει αποδοθεί, εκδίδοντας ένα πιστωτικό τιμολόγιο με το ποσό του γραμματίου προείσπραξης και ένα τιμολόγιο εξόδων με το ποσό της αμοιβής σε ΚΑΕ 20411 με ομάδα παρακράτησης «ΦΟΡΟΣ 0%» , γιατί έχει ήδη παρακρατηθεί φόρος με το γραμμάτιο προείσπραξης.

ιι) όταν το ποσό της αμοιβής σύμφωνα με το παράρτημα 1 του Κώδικα Δικηγόρων υπερβαίνει τα 1.000,00€ , θα καταβάλλεται το ποσό των 1.000,00€ και όχι αυτό που αναφέρεται στο παράρτημα, αλλά ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται στο ανώτερο ποσό αναφοράς του παραρτήματος 1 . Η διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του ΦΠΑ της αμοιβής σύμφωνα με το παράρτημα 1 και του ΦΠΑ της αμοιβής των 1.000,00 € θα θεωρείται αμοιβή και θα καταβάλλεται στον δικηγόρο εκδίδοντας, επιπλέον των ανωτέρω, ένα Τιμολόγιο Εξόδων σε ΚΑΕ 20411 , χωρίς ομάδα παρακράτησης.

Για παράδειγμα, αν η αμοιβή που προβλέπεται στο παράρτημα 1 του Νέου Κώδικα Δικηγόρων είναι 1.100,00€, το ΦΠΑ που αναλογεί είναι 1.100,00€ x 23% = 253,00€. Στον συνεργαζόμενο Δικηγόρο θα καταβληθεί αμοιβή 1.000,00€, στην οποία αναλογεί ΦΠΑ 1.000,00€ x 23% = 230,00€ . Αυτή η διαφορά του ΦΠΑ που προκύπτει (253,00€ – 230,00€ = 23,00 €) θα καταβάλλεται στον Δικηγόρο.

Β) Όταν για την μια διαδικαστική πράξη δεν έχει καταβληθεί το Γραμμάτιο Προείσπραξης
Όταν για μια διαδικαστική πράξη δεν έχει καταβληθεί Γραμμάτιο Προείσπραξης, ισχύουν τα ανωτέρω με την διαφορά ότι θα γίνεται παρακράτηση φόρου 20% στο ποσό της αμοιβής για κάθε διαδικαστική πράξη σύμφωνα με το παράστημα 1 και επομένως κατά την καταχώρησή της με τιμολόγιο εξόδου θα χρησιμοποιείται και η ανάλογη ομάδα παρακράτησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡ. ΣΚΙΑΔΑΣ