Αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αναστέλλεται η λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων, καθώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω της εξελισσόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel»

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα δικονομικά και λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από την από την αναστολή λειτουργίας των εν λόγω Δικαστηρίων και Εισαγγελιών

 

Αριθμ. 38991οικ. – ΦΕΚ Τεύχος Β 5382/08.09.2023
Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων, καθώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Την αναστολή εργασιών των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων, καθώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω της εξελισσόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην είσοδο των δικαστικών καταστημάτων που αφορά και στις ιστοσελίδες των δικαστηρίων, εφόσον υπάρχουν

 

Αριθμ. οικ. 38992 – ΦΕΚ τεύχος Β 5384/09.09.2023
Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Μαγνησίας, Σποράδων και Τρικάλων, καθώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, δυνάμει της υπ’ αρ. 38991οικ./08-09-2023 (Β’ 5382) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες
1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2, το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων, καθώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω της κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» δυνάμει της υπ’ αρ. 38991οικ./08-09-2023 (Β’ 5382) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία τους στις ανωτέρω περιοχές, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων. 2. Ειδικά, για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αρ. 38991οικ./ 08-09-2023 (Β’ 5382) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες των άρθρων 237 και 238, της παρ. 2 του άρθρου 468, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 1 του άρθρου 524, της παρ. 2 του άρθρου 509, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182 [ΚΠολΔ]), καθώς και στις προθεσμίες που ορίζονται στον ν. 2915/2001 (Α’ 109). Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και οι οποίες θα έληγαν κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, παρατείνονται και λήγουν από την Πέμπτη 14 έως και την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023. Η προθεσμία κατάθεσης σημειώματος που χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, παρατείνεται και συμπληρώνεται την αντίστοιχη ώρα της Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου 2023. Ειδικότερα, οι προθεσμίες προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης κατά την παρ. 1 και 2 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα έληγαν κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023 παρατείνονται και λήγουν την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023.
3. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων, καθώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω της κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» δυνάμει της υπ’ αρ. 38991οικ./08-09-2023 (Β’ 5382) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, έληγε η προθεσμία κατάθεσης συμπληρωματικής προσθήκης και αντίκρουσης κατά το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η σχετική προθεσμία συντέμνεται και μετατίθεται για την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023.
4. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής δια-δικασίας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, εφόσον πρόκειται για δικαστήρια των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αρ. 38991οικ./08-09-2023 (Β’ 5382) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης και αφορούν εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από τη δικάσιμο, στον οποίο πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις με τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, αναβάλλονται αυτεπάγγελτα και προσδιορίζονται οίκοθεν από το δικαστήριο κατά την παρ.4 του άρθρου 260 ΚπολΔ.
5. Αναφορικά με δίκες ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αρ. 38991οικ./08-09-2023 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β’ 5382), σε περίπτωση που οι προθεσμίες του άρθρου 228, της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προθεσμίες κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ο υπολειπόμενος χρόνος συμπλήρωσής τους από τη λήξη της αναστολής μέχρι τη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται αυτεπάγγελτα και προσδιορίζονται οίκοθεν από το δικαστήριο κατά την παρ. 4 του άρθρου 260 ΚπολΔ.
6. Αναφορικά με δίκες ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αρ. 38991οικ./08-09-2023 (Β’ 5382) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, όταν το χρονικό διάστημα, από την 14η Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι τη συζήτηση, δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση με την ορισθείσα δικάσιμο, οι προθεσμίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης ή πρόσθετων λόγων ανακοπής, η συζήτηση αναβάλλεται αυτεπάγγελτα και προσδιορίζεται οίκοθεν από το δικαστήριο κατά την παρ. 4 του άρθρου 260 ΚπολΔ.
7. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, που εκδόθηκαν από δικαστήρια, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αρ. 38991οικ./ 08-09-2023 (Β’ 5382) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί οίκοθεν από το δικαστήριο κατά την παρ. 4 του άρθρου 260 ΚπολΔ.

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τις ποινικές δίκες
Το χρονικό διάστημα 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω της κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» δυνάμει της υπ’ αρ. 38991οικ./08-09-2023 (Β’ 5382) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προθεσμίας υποβολής έγκλησης ή για τον υπολογισμό των προθεσμιών άσκησης όλων των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96) και τους ειδικούς ποινικούς νόμους ενδίκων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής, οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία.
Κατ’εξαίρεση, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα διεξάγονται δίκες μόνο για υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρες πράξεις με κρατούμενους (ή εξ αναβολής κατ’άρθρον 423 Κ.Π.Δ) ή αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους. Οι προσδιορισθείσες απολογίες αυτοφώρων συνοδειών καθώς και οι αυτόφωρες συνοδείες κακουργημάτων και πλημμελημάτων θα γίνονται κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια κατά περίπτωση δικαστικά όργανα.

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για τις διοικητικές δίκες
Το χρονικό διάστημα 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω της κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» δυνάμει της υπ’ αρ. 38991οικ./ 08-09-2023 (Β’ 5382) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων και των σχετικών με αυτές πράξεων ενώπιον της Διοίκησης. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία.

Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 8 Σεπτεμβρίου 2023

 

 

Αριθμ. οικ. 38993 – ΦΕΚ τεύχος Β 5385/09.09.2023
Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πλην του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας του οποίου η λειτουργία έχει ήδη ανασταλεί δυνάμει της υπ’ αρ. 38991 οικ./08.09.2023 (Β’ 5382). Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 9 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, πλην του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας του οποίου η λειτουργία έχει ήδη ανασταλεί δυνάμει της υπ’ αρ. 38991 οικ./08.09.2023 (Β’ 5382).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την αναστολή εργασιών των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πλην του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων, του οποίου η λειτουργία έχει ήδη ανασταλεί δυνάμει της υπ’ αρ. 38991 οικ./08.09.2023 (Β’ 5382).

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες
1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2, το χρονικό διάστημα από 9 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, κατά το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας πλην του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων του οποίου η λειτουργία έχει ήδη ανασταλεί δυνάμει της υπ’ αρ. 38991 οικ./ 08.09.2023 (Β’ 5382), λόγω της κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel», δυνάμει του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία τους στις ανωτέρω περιοχές, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Ειδικά, για την κατάθεση προτάσεων και προσθή-κης – αντίκρουσης ενώπιον δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, το χρονικό διάστημα από 9 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες των άρθρων 237 και 238, της παρ. 2 του άρθρου 468, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 1 του άρθρου 524, της παρ. 2 του άρθρου 509, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182 [ΚΠολΔ]), καθώς και στις προθεσμίες που ορίζονται στον ν. 2915/2001 (Α’ 109). Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και οι οποίες θα έληγαν κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, παρατείνονται και λήγουν από την Πέμπτη 14 έως και την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023. Η προθεσμία κατάθεσης σημειώματος που χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, παρατείνεται και συμπληρώνεται την αντίστοιχη ώρα της Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου 2023. Ειδικότερα, οι προθεσμίες προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα έληγαν κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023 παρατείνονται και λήγουν την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023.
3. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, λόγω της κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel», έληγε η προθεσμία κατάθεσης συμπληρωματικής προσθήκης και αντίκρουσης κατά το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η σχετική προθεσμία συντέμνεται και μετατίθεται για την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023.
4. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής δια-δικασίας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, εφόσον πρόκειται για δικαστήρια των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται δυνάμει του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης και αφορούν εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από τη δικάσιμο, στον οποίο πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις με τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά το χρονικό διάστημα από 9 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, αναβάλλονται αυτεπάγγελτα και προσδιορίζονται οίκοθεν από το δικαστήριο κατά την παρ. 4 του άρθρου 260 ΚπολΔ.
5. Αναφορικά με δίκες ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, σε περίπτωση που οι προθεσμίες του άρθρου 228, της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προθεσμίες κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ο υπολειπόμενος χρόνος συμπλήρωσής τους από τη λήξη της αναστολής μέχρι τη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται αυτεπάγγελτα και προσδιορίζονται οίκοθεν από το δικαστήριο κατά την παρ. 4 του άρθρου 260 ΚπολΔ.
6. Αναφορικά με δίκες ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, όταν το χρονικό διάστημα, από την 14η Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι τη συζήτηση, δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση με την ορισθείσα δικάσιμο, οι προθεσμίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης ή πρόσθετων λόγων ανακοπής, η συζήτηση αναβάλλεται αυτεπάγγελτα και προσδιορίζεται οίκοθεν από το δικαστήριο κατά την παρ. 4 του άρθρου 260 ΚπολΔ.
7. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, που εκδόθηκαν από δικαστήρια, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται δυνάμει του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί οίκοθεν από το δικαστήριο κατά την παρ. 4 του άρθρου 260 ΚπολΔ.

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για τις ποινικές δίκες
Το χρονικό διάστημα 9 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, κατά το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω της κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» δυνάμει του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προθεσμίας υποβολής έγκλησης ή για τον υπολογισμό των προθεσμιών άσκησης όλων των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96) και τους ειδικούς ποινικούς νόμους ενδίκων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής, οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία.
Κατ’ εξαίρεση, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα διεξάγονται δίκες μόνο για υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρες πράξεις με κρατούμενους (ή εξ αναβολής κατ’ άρθρον 423 Κ.Π.Δ.) ή αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους. Οι προσδιορισθείσες απολογίες αυτοφώρων συνοδειών καθώς και οι αυτόφωρες συνοδείες κακουργημάτων και πλημμελημάτων θα γίνονται κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια κατά περίπτωση δικαστικά όργανα.

Άρθρο 4
Ρυθμίσεις για τις διοικητικές δίκες
Το χρονικό διάστημα 9 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, κατά το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω της κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» δυνάμει του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων και των σχετικών με αυτές πράξεων ενώπιον της Διοίκησης. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως