Αποδοχές του προσωπικού των κατασκηνώσεων των Δήμων 2018

Αποδοχές του προσωπικού των κατασκηνώσεων των Δήμων 2018

Καθορισμός για το έτος 2018 των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε ΔήμουςΑριθμ. οικ.35490/Δ1/12465 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2725/09.07.2018
Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος έτους 2018, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό για το έτος 2018 των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε Δήμους, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΜΙΣΘΟΣ

1. Συντονιστής 611 ευρώ

2. Επιμελητής 586,08 ευρώ

3. Ομαδάρχης 586,08 ευρώ

4. Ιατρός 824 ευρώ

5. Νοσοκόμος 606 ευρώ

6. Γυμναστής 586,08 ευρώ

7. Ειδικός συνεργάτης Ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας  586,08 ευρώ

8. Διαχειριστής 586,08 ευρώ

9. Β. Διαχειριστής 586,08 ευρώ

10. Αποθηκάριος 586,08 ευρώ

11. Μάγειρας 843 ευρώ

12. Β. Μάγειρα 615 ευρώ

13. Ναυαγοσώστης 606 ευρώ

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κατοικίας κλπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που καθορίζονται πιο πάνω.

Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω μισθούς σε ποσοστό 5%.

Η ισχύς της απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2018.

Η αριθμ. Δ9/27679/8577/27-6-2017 (ΦΕΚ 2311/Β/7-7-2017) όμοια κοινή υπουργική απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.