ΑΣΕΠ. Πρόσληψη πτυχιούχων στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΚΕΔ)

ΑΣΕΠ. Πρόσληψη πτυχιούχων στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΚΕΔ)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ειδικών Επιστημόνων 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ Αριθμ. οικ.: 129 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 8/26.02.2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΛ.ΚΕ.Δ.)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών, για την κάλυψη δέκα (10) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων εγνωσμένης αξίας για την εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και για την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών του Δημοσίου κατά τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστημικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 60 του νόμου 4623/2019, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και  κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 13 του νόμου 3429/2005

Θέσεις πτυχιούχων

ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών

ΕΕΠ-Νομικών

ΕΕΠ-Οικονομολόγων

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.
2. Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
4. Να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου), τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων όσο και κατά την πρόσληψη.
5. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. Η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε., στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης.
6. Να μην έχουν συμπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας τους.
7. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακό τίτλο, εμπειρία, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους – εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

 
 

Α. Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
Οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, κατά την υποβολή υποψηφιότητάς τους, καλούνται να συμπληρώσουν την «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ» που προσαρτάται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας [email protected]
Το πρότυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους, ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως αναφορά.
Με την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, οι ενδιαφερόμενοι συνυποβάλλουν υποχρεωτικά και τα κάτωθι:
(α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, σε μορφή pdf.
(β) Επιστολή ενδιαφέροντος και κινήτρου για την προς πλήρωση θέση (σε μορφή pdf, με ανώτατο όριο 500 λέξεων) η οποία θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων.
Συμπλήρωση ή αντικατάσταση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ επιτρέπεται έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η δε ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις, καλούνται να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και Επιστολή ενδιαφέροντος και κινήτρου για καθεμία από τις θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται.

Κατά την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα συνυποβάλουν τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και την εργασιακή εμπειρία που δηλώνονται στην ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και το βιογραφικό σημείωμά τους.

Β. Μετά την πρώτη αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι που θα έχουν προκριθεί για συνέντευξη, θα κληθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και την εργασιακή εμπειρία που επικαλούνται στην ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και το βιογραφικό σημείωμά τους.

Τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά για την απόδειξη των προσόντων, των ιδιοτήτων και της εργασιακής εμπειρίας που κατέχουν οι υποψήφιοι, αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ Αριθμ. οικ.: 129 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 8/26.02.2021