Ο νόμος 4623/2019 για κατάργηση του ασύλου, ψηφιακή διακυβέρνηση, αναστολή εφαρμογής κοινωφελούς εργασίας

Ο νόμος 4623/2019 για κατάργηση του ασύλου, ψηφιακή διακυβέρνηση, αναστολή εφαρμογής κοινωφελούς εργασίας

Νόμος 4623/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 134/09.08.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.ΜΕΡΟΣ Α ́
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 1
Σύμπραξη δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 19
Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 21
Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 28
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 42
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 62
Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Άρθρο 64
Α.Ε.Ι. – ακαδημαϊκές ελευθερίες – αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

Το άρθρο 3 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ακαδημαϊκές ελευθερίες Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατο-χυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

2. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.

3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι δημόσιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.».

Άρθρο 65
Άρση πρόβλεψης ίδρυσης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 (Α΄70) καταργείται.
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 διαγράφονται οι λέξεις «την Σχολή Νομικών Επιστημών και».
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 καταργείται.
4. Στο εδάφιο πρώτο της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 διαγράφεται η λέξη «Νομικής».
5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 διαγράφεται η λέξη «Νομικής».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 72
Μείωση ετήσιου επιτοκίου επιβάρυνσης ρυθμισμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 74
Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 84
Τροποποιήσεις Tελωνειακού Kώδικα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 87
Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 90
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 91
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 95
Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

Στον Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 4619/2019 (Α΄ 95) γίνονται οι εξής διορθώσεις:
α) Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 8 η φράση «προδοσία της χώρας» αντικαθίσταται από τη φράση «προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας».
β) Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνεται προς αυτούς, εφόσον τελείται κατά την άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους,».
γ) Στο άρθρο 20 η φράση «308 παρ. 2» αντικαθίσταται
από τη φράση «308 παρ. 3».
δ) Ο τίτλος του τέταρτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 81
αντικαθίσταται ως εξής: «Η κοινωφελής εργασία πραγματοποιείται προς όφελος του κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.».
στ) Στον τίτλο του έκτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους διαγράφεται η φράση «ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
ζ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 127 διαγράφεται η φράση «ή η έκτιση της ποινής στην κατοικία σε συνδυασμό με τέτοια μέτρα».
η) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 η φράση «133 παρ. 1 στοιχείο α΄» αντικαθίσταται από τη φράση «133 περίπτωση α΄».
θ) Στο άρθρο 169 η φράση «άρθρου 13 παρ. α΄,» αντι-
καθίσταται από τη φράση «άρθρου 13 περίπτ. α΄».
ι) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 289 η φράση «, 279 και 285» αντικαθίσταται από τη φράση «και 279 και της παραγράφου 4 του άρθρου 285».
ια) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 292Α η φράση «άρθρο 134Α» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρο 134».
ιβ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 298 η φράση «, 291, 292» αντικαθίσταται από τη φράση «και 292 και της παραγράφου 3 του άρθρου 291».
ιγ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 463 προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών.».

Άρθρο 96
Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το ν. 4620/2019 (Α΄ 96) γίνονται οι εξής διορθώσεις:
α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 35, πριν από τη λέξη «βουλευτές», προστίθενται οι λέξεις «υπουργοί, υφυπουργοί,».
β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 η φράση «375 παρ. 3 και 390 παρ. 2 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «375 παρ. 1 και 390 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ».
γ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 η φράση «Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση για την» αντικαθίσταται από τη φράση «Σε περίπτωση απόπειρας ως αποκατάσταση νοείται η».
δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 52 η φράση «με τις παρ. 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση «με τις παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου».
ε) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56, πριν την λέξη «και», προστίθεται η λέξη «Ακόμη».
στ) Η περίπτ. Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 113 αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανήλικους και αναφέρονται στο άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα.».
ζ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 129 η φράση «παρ. 2» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 3».
η) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 204 διαγράφεται η λέξη «αυτεπάγγελτη».
θ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 218 η φράση «348 παρ. 2, 3 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «348 παρ. 2 ΠΚ».
ι) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 227 ο αριθμός «351» αντικαθίσταται από τον αριθμό «351Α».
ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 245 αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον ο κατηγορούμενος κλητεύθηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, η προανάκριση περατώνεται και χωρίς την απολογία του. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται μόνο στις περιπτώσεις του εδαφίου δ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 322 παρ. 3 εδ. α΄ περίπτ. γ΄ και 323 εδ. γ΄ περίπτ. γ΄.».
ιβ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 254 ο αριθμός «351» αντικαθίσταται από τον αριθμό «351Α».
ιγ) Στο άρθρο 318 ο αριθμός «309» αντικαθίσταται από τον αριθμό «310».
ιδ) Στο άρθρο 409 η λέξη «εντός» αντικαθίσταται από τη λέξη «ενός».
ιε) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 452 η φράση «δώδεκα (12)» αντικαθίσταται από τη φράση «είκοσι τέσσερις (24)».

Άρθρο 97
Μεταβατική διάταξη

Κατ’ εξαίρεση, η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019) αναστέλλεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Μέχρι τότε, επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 του ν. 4022/2011 σε συνδυασμό με τα άρθρα 13 περίπτωση α΄ και 263Α του Ποινικού Κώδικα, όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, ως ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους με το άρθρο 586 περιπτώσεις α΄ και γ΄ του ν. 4620/2019 «Κύρωση Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

Άρθρο 98
Παροχή κοινωφελούς εργασίας

1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4619/11.6.2019 (Α΄ 95), κατά το μέρος που προβλέπουν την παροχή κοινωφελούς εργασίας είτε ως κύρια ποινή είτε ως μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή χρηματικής ποινής.

2. Πλημμελήματα, που προβλέπονται σε διατά-ξεις του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4619/11.6.2019 (Α΄ 95), και απειλούνται με μοναδική ποινή την παροχή κοινωφελούς εργασίας, τιμωρούνται με χρηματική ποινή.

Άρθρο 99
Προστασία αρχαιοτήτων

Στο τέλος του άρθρου 463 ΠΚ [ν. 4619/2019 (Α΄ 95)] προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος εξαιρούνται τα αδικήματα και οι ποινές που προβλέπονται στον ν. 3028/2002. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (Α΄ 153). Για τα αδικήματα του ν. 3028/2002 εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες σε αυτόν ποινές.».

Άρθρο 100
Πρόεδρος ΤΑΧΔΙΚ

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο,».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 101
Τροποποίηση του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 102
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 103
Ρυθμίσεις σχετικά με τις ναυλώσεις πλοίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 104
Αδειοδότηση Τουριστικών Λιμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

Άρθρο 120
Προσδιορισμός ακαθαρίστου συνολικού ποσού

1. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσότερων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και εφόσον μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και 31.12.2016, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά. Το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ανώτατο όριο καταλαμβάνει και τις κάθε είδους προσαυξήσεις της σύνταξης ή των συντάξεων, ενώ δεν καταλαμβάνει τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας.

2. Το ανώτατο όριο της παραγράφου 1 εφαρμόζε-ται και στις συντάξεις που έχουν χορηγηθεί έως και τις 12.5.2016 ή ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία και οι οποίες επανυπολογίστηκαν με βάση τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν. Η τυχόν προσωπική διαφορά που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή ανακαθορίζεται με βάση το νέο ανώτατο όριο.

3. Ποσά συντάξεων που έχουν ήδη απονεμηθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και υπερβαίνουν το ανώτατο όριο της παραγράφου 1, προσαρμόζονται στο οριζόμενο από τις παραγράφους 1 και 2 ποσό από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους. Τυχόν επιπλέον διαφορές συντάξεων αναζητούνται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Άρθρο 121
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.