Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης χωρίς καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης, οι οποίοι μέσα στο έτος 2012 δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο»
Σχετ.: «Οι εγκύκλιοί μας με αριθ. 9/2011και 2/2013»

Σε συνέχεια των ως άνω εγκυκλίων μας, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4144/18-4-2013 (ΦΕΚ Α88) δίνεται η δυνατότητα στους εργάτες γης οι οποίοι ήσαν εγγεγραμμένοι το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και δεν έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2012 καμία ημέρα εργασίας, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο, να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος 2012, εφόσον καταβάλουν την ετήσια ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν καταταγεί το έτος 2012, προσαυξημένη κατά 50%.

Με την παρούσα εγκύκλιο, σας παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραπάνω εργατών γης, τη χορήγηση – θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας τους καθώς και τη χορήγηση των βεβαιώσεων για ανανέωση των αδειών διαμονής των εργατών γης – υπηκόων τρίτων χωρών.

Επισημαίνουμε και υπενθυμίζουμε για άλλη μία φορά ότι, από το έτος 2013 και στο εξής, χωρίς καμία εξαίρεση, ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης, θα υπολογίζεται, αποκλειστικά και υποχρεωτικά, με βάση μόνο τα εργόσημά τους.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

Στην περίπτωση των εργατών γης, οι οποίοι ήσαν εγγεγραμμένοι μέχρι 31-12-2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ και δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο μέσα στο έτος 2012, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία για την καταβολή, των προσαυξημένων, ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 καθώς και για την άμεση χορήγηση – θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ή χορήγηση βεβαίωσης για ανανέωση άδειας διαμονής (υπήκοοι τρίτων χωρών).

Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους για το έτος 2012 θα πρέπει να προσέλθουν στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ προκειμένου να προμηθευτούν το νέο έντυπο ΑΤΕ με Κωδικό Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ) 697 για τη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012. Όπως προαναφέρθηκε, οι εργάτες γης, οι οποίοι ήσαν εγγεγραμμένοι μέχρι 31-12-2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και δεν έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2012 καμία ημέρα εργασίας, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο, θα πρέπει, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2012, προσαυξημένες κατά 50%.

Σημειώνουμε, ότι η καταβολή των προσαυξημένων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012, αφορά μόνο στους εργάτες γης των οποίων έχει διακοπεί η ασφάλισή τους, από 1-1-2012, λόγω εφαρμογής του εργοσήμου. Οι εργάτες γης των οποίων η ασφάλιση είχε διακοπεί, πριν από την 31-12-2011, για διαφορετικούς του εργοσήμου λόγους (π.χ. ασφάλιση σε άλλο φορέα, διακοπή άσκησης επαγγέλματος κ.λπ), δεν υπάγονται στην παραπάνω ρύθμιση και δεν ακολουθείται γι’ αυτούς η εν λόγω διαδικασία.

Η εκτύπωση του εντύπου για την ΑΤΕ, θα γίνεται από τους αρμόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ημέρες εργασίας αγρεργατών». Στην υπηρεσία αυτή, ήδη εμφανίζονται οι εργάτες γης οι οποίοι μέσα στο έτος 2012 δεν έχουν εξαργυρώσει κανένα εργόσημο, η ασφαλιστική κατηγορία τους, καθώς και το πληρωτέο ποσό (ποσό εισφορών έτους 2012 προσαυξημένο κατά 50%). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οφείλει και καθυστερούμενες μέχρι το έτος 2011 ασφαλιστικές εισφορές, θα πρέπει επιπλέον να εκτυπώνεται για την καταβολή τους το έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 639.

Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους ή για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 6 της παρούσας, δεν είναι δυνατή μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, η εκτύπωση των εντύπων για πληρωμή των εισφορών μέσω της ΑΤΕ, το έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 697 θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα), ενώ το έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 639 θα χορηγείται «χειρόγραφα» από τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για το πληρωτέο ποσό.

Η καταβολή του ποσού με ΚΜΠ 697 θα γίνεται εφάπαξ, δεν υπόκειται σε ρύθμιση δόσεων και πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη ληκτική ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο έντυπο. Μετά την παρέλευση της ταχθείσας προθεσμίας, το πληρωτέο ποσό
αναπροσαρμόζεται.

Επισημαίνουμε, ότι στους ως άνω εργάτες γης, δεν θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση καταβολής, μέσω ΕΛΤΑ, των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012.

Η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 από τους εν λόγω εργάτες γης, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, αλλά αποκλειστικά μέσω της ΑΤΕ με το νέο έντυπο (ΚΜΠ 697). Μετά την καταβολή των εισφορών με το έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 697, οι εργάτες γης επανεγγράφονται στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ για το έτος 2012.

Υπενθυμίζουμε, ότι η πληρωμή των υπολειπόμενων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 από τους εργάτες γης, οι οποίοι έχουν λιγότερες των 150 ημερών εργασίας πραγματοποιηθείσες μέσω εργοσήμου, το έτος αυτό, καθώς και των τυχόν καθυστερούμενων μέχρι το έτος 2011 εισφορών, θα εξακολουθεί να γίνεται με το έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 639 και όχι με το νέο έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 697 (σχετ. η πρόσφατη εγκύκλιός μας με αριθ. 2/2013).

Για τον έλεγχο τυχόν καθυστερούμενων μέχρι το έτος 2011 εισφορών, θα πρέπει οι Ανταποκριτές ΟΓΑ, να συμβουλεύονται, για μεν τους ημεδαπούς εργάτες γης τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ατομική Μερίδα – Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας», για δε τους αλλοδαπούς εργάτες γης, τη διαδικτυακή υπηρεσία «Βεβαίωση για Άδεια Διαμονής Αλλοδαπών».

2.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ.

Κατ’ εξαίρεση των γενικών οδηγιών μας το νέο έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 697 καθώς και το έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 639, για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 και καθυστερούμενων μέχρι το έτος 2011, ασφαλιστικών εισφορών, είναι δυνατόν να χορηγηθούν και στους υπηκόους τρίτων χωρών εργάτες γης, οι οποίοι ελλείψει βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ, είναι κάτοχοι απλής βεβαίωσης παραλαβής αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής (λευκής). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συστήνετε στους ενδιαφερόμενους, να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους το αργότερο, μέχρι 28-6-2013, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με την ανανέωση της άδειας διαμονής τους.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ.

Η εγγραφή των παραπάνω προσώπων στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για το έτος 2012, θα γίνεται μετά την καταβολή του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, με το νέο έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 697.

Σε περίπτωση που η καταβολή του ποσού γίνει σε Κωδικό Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ) διαφορετικό του ΚΜΠ 697, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων, για το έτος 2012. Για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή, στους Ανταποκριτές ΟΓΑ, και τονίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συμπληρώνετε, το ως άνω έντυπο για την ΑΤΕ, «χειρόγραφα», αλλά, σε κάθε περίπτωση, αυτό να εκτυπώνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας.

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Μετά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2012, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου μας και της εγκυκλίου μας με αριθ. 2/2013 και εφόσον δεν οφείλονται καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το έτος 2011 μπορεί να χορηγηθεί, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, στους υπηκόους τρίτων χωρών εργάτες γης, η βεβαίωση υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005. Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ πριν προβεί στην εκτύπωση της βεβαίωσης, θα πρέπει να ελέγξει τα αναγραφόμενα, στην απόδειξη πληρωμής, στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το καταβληθέν ποσό.

Η βεβαίωση υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005 μπορεί να χορηγηθεί και στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης νόμιμης διαμονής στη χώρα, αλλά λευκής βεβαίωσης, εφόσον προσκομίσουν την απόδειξη εξόφλησης των εισφορών έτους 2012 και των τυχόν καθυστερούμενων μέχρι το έτος 2011. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, την εν λόγω βεβαίωση (υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005), στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης προκειμένου να τους χορηγηθεί η βεβαίωση νόμιμης διαμονής στη χώρα.

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ.

Μετά την καταβολή, κατά τα ανωτέρω, των ασφαλιστικών εισφορών από τους εργάτες γης, μπορεί να τους χορηγηθεί ? θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας, εφόσον ΔΕΝ οφείλουν καθυστερούμενες, μέχρι το έτος 2011, ασφαλιστικές εισφορές. Πριν τη χορήγηση – θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας σε υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει, οι αρμόδιοι Ανταποκριτές ΟΓΑ, να ελέγχουν αν διαμένουν νόμιμα στη χώρα δηλ. είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωσης νόμιμης διαμονής. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια ισχύος του βιβλιαρίου υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής.

Σημειώνουμε, ότι η χορήγηση – θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης νόμιμης διαμονής στη χώρα, θα γίνεται μετά τη προσκόμιση της βεβαίωσης νόμιμης διαμονής στη χώρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

6. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ»

Όπως σας ενημερώσαμε με την αριθ. 2/2013 εγκύκλιό μας, προς διευκόλυνση του έργου των Ανταποκριτών ΟΓΑ, στην εφαρμογή των Ανταποκριτών, ήδη αναπτύχθηκε από τον Κλάδο Μηχανογράφησης του Οργανισμού μας, η διαδικτυακή υπηρεσία «Ημέρες εργασίας από εργόσημο αγρεργατών».

Στην ως άνω διαδικτυακή υπηρεσία, εμφανίζονται όλοι οι εργάτες γης των οποίων έχει καταχωρηθεί ο ΑΜΚΑ στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ανεξαρτήτως αν έχουν, μέσα στο έτος 2012, πραγματοποιήσει ή όχι ημέρες εργασίας με εργόσημο. Αν δεν τους έχει αποδοθεί ακόμη αριθμός Μητρώου, δεν εμφανίζονται στην εν λόγω υπηρεσία.

Σε περίπτωση που εργάτης γης δεν εμφανίζεται στην υπηρεσία θα πρέπει, οι αρμόδιοι Ανταποκριτές ΟΓΑ, να προβαίνουν στη καταχώρηση / διόρθωση του ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου μας με αριθμό 47915/8-10-2012. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει, μέσα στο έτος 2012, ημέρες εργασίας με εργόσημο, η εγγραφή του στα Μητρώα Ασφαλισμένων θα γίνει από τον ΟΓΑ και δεν θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προβεί σε καμία ενέργεια.

Η εγγραφή στα Μητρώα του ασφαλισμένου εργάτη γης, ο οποίος εμφανίζεται μεν στην εφαρμογή, αλλά δεν εμφανίζονται, ενδεχομένως λόγω των δύο (2) ΑΜΚΑ που κατέχει, οι ημέρες εργασίας, που αποδεδειγμένα έχει πραγματοποιήσει με εργόσημο, θα γίνεται μετά από σχετικό αίτημά του, το οποίο θα αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα) μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφα των εργοσήμων του.
β) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης ΑΜΚΑ και
γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του (για υπηκόους τρίτων χωρών).

Παράλληλα θα πρέπει να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ότι, εφεξής, θα πρέπει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο τον ΑΜΚΑ που έχει καταχωρηθεί στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις ως άνω περιπτώσεις η εκτύπωση, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, των εντύπων για πληρωμή των εισφορών μέσω της ΑΤΕ δεν είναι δυνατή και θα πρέπει, οι Ανταποκριτές ΟΓΑ, να επικοινωνούν με την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα) προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό των πληρωτέων ασφαλιστικών εισφορών κα τον τρόπο πληρωμής τους.

Ο Διοικητής
Δημήτρης Α. Κοντός