Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων. Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών Επιμελητηρίων

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/32230 – ΦΕΚ Β 3059 – 02.12.2013

Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και εγγραφής των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις».
3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
5. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
6. Το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 44).
7. Την παράγραφο 1 του άρθρου 7, την παράγραφο 6 του άρθρου 10, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 και τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 17 του ν. 1569/85 «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 183).
8. Τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 2328/95 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159).
9. Τις παραγράφους 1, 4 και 7 του άρθρου 4 του π.δ/τος 190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστικής διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003) (ΦΕΚ Α΄ 196).
10. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) και ιδίως τα άρθρα 2 και 3 αυτού.
11. Το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152).
12. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1.10.2002 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
13. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26-6-2013 ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά (ΦΕΚ 1653 Β΄).
15. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση.
16. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταργείται η υποβολή του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης, του πιστοποιητικού περί μη θέσεως του ενδιαφερομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και του εγγράφου που αποδεικνύει την σύναψη ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά στις διοικητικές διαδικασίες εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων και αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86:

Ο τύπος της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης ορίζεται με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1-10-2002 (ΦΕΚ Β 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τo περιεχόμενο της καθορίζεται ως εξής:
«….ότι α) δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, β) δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και γ) έχω συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, 4 και 7 του π.δ. 190/2006».

Άρθρο 2
Καταργείται η υποβολή του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης και του πιστοποιητικού περί μη θέσεως του ενδιαφερομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία εγγραφής των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων και αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86:

Ο τύπος της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης ορίζεται με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1-10-2002 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το περιεχόμενο της καθορίζεται ως εξής:
«….ότι α) δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, β) δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση».

Άρθρο 3
Οι υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών των άρθρων 1 και 2 υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ