Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημοσίας χρήσης (ταξι)

taxiΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο – με την υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων (β), (γ), (δ) και (ε))

2. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες

3. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου σε διπλότυπο

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή τουλάχιστον Β κατηγορίας η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν σαν επαγγελματική ή επίδειξη της πρωτοτύπου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

α) Να είναι τουλάχιστον 21 ετών.

β) Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α 65) όπως ισχύει κάθε φορά.

γ) Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή το Δημόσιο (εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος εφόσον συγγενής α βαθμού ή σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο με έδρα δημοτικό διαμέρισμα ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

δ) Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.

ε) Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί.

στ) Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορία για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Β κατηγορία η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική.

ζ) Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν.3109/2003 με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παραγρ. 2δ. του Π.Δ.243/1987 και Π.Δ.244/1987. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρων ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί.

θ) Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού ΕΔΧ αυτ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Παρατηρήσεις
Επιπρόσθετα, απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία και δεν χρειάζεται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η ανανέωση της ειδικής άδειας γίνεται από την υπηρεσία που έχει εκδοθεί ή επεκταθεί η άδεια κάθε πέντε (5) χρόνια. Η ανανέωση πρέπει να γίνει δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της άδειας. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμμπλήρωση πέντε ετών από τη λήξη της ειδικής άδειας, ο αιτών καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της. Μετά τη συμπλήρωση πενταετίας απο τη λήξη της ειδικής άδειας, ο κάτοχός της υποβάλλεται σε ειδική γραπτή επανεξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, τεχνικά, πρώτες βοήθειες και τοπικά. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ισχύει μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα, που έγινε η επαναχορήγηση.