Δελτία αλλοδαπών που ζητούν διεθνή προστασία (άσυλο)

Αριθμ. οικ. 8248 – ΦΕΚ Β 2635 – 03.10.2014. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ’ αριθμ. οικ. 3966/9.5.14 (ΦΕΚ Β 1267) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

<<Αριθμ. οικ. 3966 – ΦΕΚ Β 1267 – 19.05.2014 Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

αποφασίζουμε:

1. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία θα έχουν διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) μηνών, πλην των δελτίων των αιτούντων διεθνή προστασία των οποίων οι χώρες καταγωγής είναι η Αίγυπτος, η Αλβανία, η Γεωργία, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, τα οποία θα έχουν διάρκεια ισχύος σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, με βάση την αναμενόμενη διάρκεια έκδοσης των αποφάσεων επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

2. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η με αριθμ. πρωτ. οικ. 6666/22.10.13 (ΦΕΚ Β/2809) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 26 Μαΐου 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2014
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ>>