Διδασκαλία στο ΕΑΠ πρυτάνεων, αναπληρωτών πρυτάνεων και κοσμητόρων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μαρούσι, 25 -08 -2013
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.122.1/ / /B2
Διευκρινιστική Εγκύκλιος

Θέμα: Δυνατότητα διδασκαλίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) πρυτάνεων, αναπληρωτών πρυτάνεων και κοσμητόρων

Σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011 (Α’ 195) άρθρο 24, παρ. 2: «η ιδιότητα του πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα»

Διευκρινίζουμε ότι:
Α) Σκοπός του Νομοθέτη είναι τα μέλη ΔΕΠ τα οποία ασκούν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου να ασχολούνται απερίσπαστα με τη διοίκηση του αυτοδιοικούμενου ιδρύματος, για την άσκηση της οποίας έχουν εκλεγεί από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

α) Οι παραπάνω περιορισμοί δεν μπορούν να προσβάλουν τον σκληρό πυρήνα του θεσμοθετημένου ρόλου των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως δημοσίων λειτουργών, όπως αυτός προστατεύεται με το άρθρο 16 του Συντάγματος, ήτοι τη διδασκαλία και την έρευνα. Η συμμετοχή στα συλλογικά όργανα διοίκησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν απαλλάσσει τα μέλη ΔΕΠ από την κύρια αποστολή τους, δηλαδή το επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό τους έργο. Επομένως, τα μέλη ΔΕΠ που καταλαμβάνουν αντίστοιχες διοικητικές θέσεις δεν αποκτούν αμιγώς διοικητική ιδιότητα, αλλά διατηρούν παράλληλα την επιστημονική τους ιδιότητα.

β) Η ισχύουσα νομοθεσία, βάσει της οποίας λειτουργεί το ΕΑΠ (Ν 2552/1997) ως ΝΠΔΔ, έχει ως βασική αποστολή την παροχή γνώσεων στο φοιτητή δίχως τη φυσική παρουσία του Καθηγητή-Συμβούλου (ΣΕΠ).

γ) Οι ομαδικές συναντήσεις τόσο με τους φοιτητές όσο και με τους συντονιστές και τους άλλους διδάσκοντες πραγματοποιούνται εκτός εργάσιμων ημερών.

Βάσει των παραπάνω συνάγεται ότι δεν παραβιάζεται το πνεύμα του νομοθέτη για απερίσπαστη διοίκηση του αυτοδιοικούμενου ιδρύματος και επομένως μπορούν να κατέχουν θέση Καθηγητή-Συμβούλου στο ΕΑΠ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ