Δήμος Κρωπίας. Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής

Πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Κρωπίας