Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του υποέργου 9: «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες από την 26η Ε.Β.Α.» της Πράξης «Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νομού Μεσσηνίας τμήμα Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο» για χρονικό διάστηματριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.ΠΕ Αρχαιολόγοι Μία (1) θέση Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νομού Μεσσηνίας τμήμα Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μεθώνης 10 και Κανάρη- 241 00 Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (τηλ. επικοινωνίας: 27210 22534,63100,26410),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 20-06-2018 έως 26-06-2018).

 

 

Πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του 3 ου Υποέργου «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος- Κορώνη,Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου-Αρχαιολογία του έργου : «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ2+840 έως ΧΘ:10+160)» B΄ΦΑΣΗ, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.1 ΠΕ Αρχαιολόγοι.
1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων.
3 ΔΕ Εργατοτεχνίτες με συναφή εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μεθώνης 10 και Κανάρη- 241 00 Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (τηλ. επικοινωνίας: 27210 22534,63100,26410),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 28- 03-2018 έως 03-04-2018).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 28- 03-2018 έως 03-04-2018.

 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, που εδρεύει στη Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Μεθώνης 10& Κανάρη, Τ.Κ.24100 Καλαμάτα απευθύνοντάς την στη Γραμματεία της ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ υπόψη κας Γλαβά Ιωάννας τηλ. επικοινωνίας: 27210-22534-26770.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής (Κάστρο Πύλου «Νιόκαστρο», Κάστρο Μεθώνης και στο Οχυρό Συγκρότημα των Μούρτζινων-Τρουπάκιδων στην Καρδαμύλη), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων: Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος και Δυτικής Μάνης στους οποίους εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας και προκηρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.