Ειδικότητες Γ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

Καθορισμός ειδικοτήτων Γ’ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/2016 (Α 83) (Αριθμ. Φ20/98094/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2067/15.06.2017) (Αριθ. Φ20/106076/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2219/29.06.2017)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των ειδικοτήτων Γ’ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2017-2018 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 (Α 83) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Οι πίνακες με τις ειδικότητες Γ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) (Αριθμ. Φ20/98094/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2067/15.06.2017)

Οι πίνακες με τις ειδικότητες Γ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) (Αριθ. Φ20/106076/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2219/29.06.2017)