Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ). Εφάπαξ προσαύξηση έως 300 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ). Εφάπαξ προσαύξηση έως 300 ευρώ

Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν εφάπαξ προσαύξηση έως 300 ευρώ

Αριθμ. Δ13/οικ.16250/321 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1655/04.05.2020
Τροποποίηση της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β’/2281) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/οικ./54653/2701/18-10-2018 (Β’/4837)” και την Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019 (Β’/2194) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (Β’ 2281) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”, όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/οικ./54 653/2701/1810-2018 (Β’ 4837) κοινή υπουργική απόφαση και την αριθμ. Δ13/οικ. 25150/557/3-6-2019 (Β’2194) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει, ως εξής:

Μετά το άρθρο 14 της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (Β’ 2281) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/οικ./54 653/2701/1810-2018 (Β’ 4837) και την αριθμ. Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019 (Β’ 2194) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 14α ως εξής:
«Άρθρο 14α
Εφάπαξ προσαύξηση της εισοδηματικής ενίσχυσης

1. Η εισοδηματική ενίσχυση των πολυπρόσωπων νοικοκυριών του άρθρου 2, υπέρ των οποίων ήταν σε ισχύ κατά την 31η Μαρτίου 2020 εγκριτική απόφαση χορήγησής της και εφόσον το πολυπρόσωπο νοικοκυριό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος προσαυξάνεται κατά εκατό (100,00) ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος και κατά πενήντα (50,00) ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος.

Η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300,00) ευρώ ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού και θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Δικαιούχοι της ανωτέρω επιπλέον εισοδηματικής ενίσχυσης είναι και τα πολυπρόσωπα νοικοκυριά του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος, κατόπιν παράτασης της ισχύος της υπέρ τους εγκριτικής απόφασης δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

2. Η προσαύξηση του παρόντος άρθρου καταβάλλεται άπαξ».