Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

Α. Άρθρο 28 του ν. 4305/2014, «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών»
Όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΔΙΜΗΔ, με τις διατάξεις του άρθρου 28 «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών» του ν. 4305/2014, προβλέπονται τα εξής:

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ. 31792 του ΥΔΜΗΔ