Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ θέσεις για μεταπτυχιακά 2017-2018

Αριθ. απόφ. 328/7.6.φ./13-03-2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1032/27.03.2017
Καθορισμός αριθμού παρεχόμενων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για φοιτητές σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
αποφασίζει:

Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχόμενων θέσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα» του ΕΑΠ από 150 σε 220 και του αριθμού των παρεχόμενων θέσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» από 385 σε 420, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. ΓΠ 608 (ΦΕΚ 3894/5-12-2016, τ.Β) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως