Επίδομα κινδύνου ενστόλων ΕΛΑΣ και Πυροσβεστικού Σώματος

Επίδομα κινδύνου στους ένστολους της ΕΛΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος

 

Αριθ. 8002/39/14-κδ’ – ΦΕΚ τεύχος Β 1926/19.04.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8002/1/520-γ’/ 15.03.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου (πτητικό, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., δυτών υποβρυχίων διασώσεων, καταδυτικό, Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων) που καταβάλλονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος» (Β’ 1021).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 8002/1/520-γ/ 15.3.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1021), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ποσό του εξαμηνιαίου πτητικού επιδόματος καθορίζεται για κάθε κατηγορία ιπτάμενου αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού στο ύψος του χορηγούμενου επιδόματος στο ιπτάμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει των διατάξεων της υπό στοιχεία Φ.841/38/26939/Σ.5184/23-3-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1119), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την αντιστοιχία κατά κατηγορία ως εξής:

α. Οι κατηγορίες (Β1) – (Β2) – (Β3) – (Β4) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχούν στις κατηγορίες (Β1) – (Β2) – (Β3) – (Β4) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:

Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού που ίπτανται με αεροσκάφη και Ε/Π οποιουδήποτε τύπου και υπηρετούν στα Εναέρια Μέσα Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν δε συμπληρώσει αριθμό ωρών πτήσεως με αεροσκάφη ή ελικόπτερα που ισοδυναμεί αντίστοιχα με 1.200, 900, 600 και 400 ώρες πτήσεως με αεριωθούμενα αεροσκάφη πολεμικού τύπου. Η αναγωγή σε ώρες πτήσεως με αεριωθούμενο αεροσκάφος πολεμικού τύπου γίνεται με πολλαπλασιασμό των ωρών, με τους εξής συντελεστές:

1) Ώρες αεριωθούμενου αεροσκάφους πολεμικού τύπου: 1,00.
2) Ώρες αεριωθούμενου ή TURBOPROP αεροσκάφους εκπαιδευτικού τύπου σταθερών πτερύγων με ικανότητα εκτέλεσης ακροβατικών ελιγμών και περιδινήσεων: 0,50. 3) Ώρες αεριωθούμενου, ελικοφόρου μεταφορικού αεροσκάφους, ναυτικής συνεργασίας, πυροσβεστικού αεροσκάφους και ελικοπτέρου (βάρους πάνω από 4.000Kgr όταν αυτά είναι κενά): 0,30.
4) Ώρες αεριωθούμενου ελικοφόρου μεταφορικού αεροσκάφους, πυροσβεστικού, Ε/Π (βάρους κάτω των 4.000Kgr) ψεκαστικών και ελικοφόρων εκπαιδευτικών: 0,28.
Στην κατηγορία (Β3) εκτός των παραπάνω ανήκουν και οι ιπτάμενοι που είναι τοποθετημένοι ή προσκολλημένοι σε πυροσβεστικά αεροσκάφη σταθερών πτερύγων, που επιχειρούν υδροληψία από θάλασσα ή λίμνη, εφόσον ίπτανται με αυτά.
Οι ιπτάμενοι των Ε/Π SUPER PUMA εντάσσονται στην κατηγορία (Β4) μέχρι τη συμπλήρωση 599 ωρών επί του τύπου. Από 600 ώρες πτήσεως επί του τύπου και άνω εντάσσονται στην κατηγορία Β3 και για την ένταξη τους σε μεγαλύτερη κατηγορία της (Β3) ισχύει ο συντελεστής αναλογίας ωρών πτήσεως, αναλόγως του τύπου αεροσκάφους ή ελικοπτέρου που ίπτανται.

β. Η Κατηγορία (Γ) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Γ) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού που ίπτανται με οποιοδήποτε αεριωθούμενο αεροσκάφος σταθερών πτερύγων που ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή σε συνεργαζόμενους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

γ. Η κατηγορία (Δ1) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ1) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους: Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη (δικινητήρια, πολυκινητήρια) βάρους πάνω από 4.000 Kgr όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.

δ. Η κατηγορία (Δ2) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ2) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους: Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι, εφόσον ίπτανται με ελικόπτερα πάνω από 4.000 Kgr, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.

ε. Η κατηγορία (Δ3) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ3) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους: Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα κάτω των 4.000Kgr, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα. Επίσης σε αυτή την κατηγορία ανήκουν Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι, μηχανικοί πτήσεων, που έχουν ορισθεί ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 1.500 ώρες πτήσεως και άνω, καθώς και Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος, μηχανικοί πτήσεων, που έχουν ορισθεί ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 2.000 ώρες πτήσεως και άνω.

στ. Η κατηγορία (Δ4) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ4) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους: Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ιπτάμενοι χειριστές, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα βάρους πάνω από 4.000 Kgr, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.

ζ. Η κατηγορία (Δ5) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ5) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους: Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος ιπτάμενοι χειριστές, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα βάρους κάτω από 4.000 Kgr, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.

η. Οι κατηγορίες (Ε1) – (Ε2) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχούν στις κατηγορίες (Ε1) – (Ε2) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι (Ε1) και Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος (Ε2), κάτοχοι πτυχίου προσωπικού συντήρησης αεροπορικού υλικού που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υ.Π.Α. ή πτυχίου μηχανοσυνθέτη ή μηχανικού αεροσκαφών ή πτυχίου ηλεκτρονικού συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών ή άλλης ειδικότητος αεροσκαφών και ελικοπτέρων από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όταν αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, συντονιστές πυρκαγιών, χειριστές ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης) και ιπτάμενοι διασώστες οι οποίοι επιχειρούν με χρήση βαρούλκου. Οι ανωτέρω Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι κατηγορίας Ε1 και Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος της κατηγορίας Ε2 εντάσσονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, και με ανώτερη τη Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 500 ώρες πτήσεως.

θ. Η κατηγορία (Η) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Η) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ιπτάμενοι χειριστές, που φοιτούν σε Αεροπορικές Σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού (αρχική εκπαίδευση).

ι. Οι αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές ανεξαρτήτως βαθμού των κατηγοριών Δ1, Δ2, Δ3 καθώς και οι ανθυπαστυνόμοι-πυρονόμοι ιπτάμενοι χειριστές των κατηγοριών Δ2 και Δ3 εντάσσονται στις αμέσως επόμενες κατηγορίες με ανώτερη τη Γ, με τη συμπλήρωση κάθε φορά 600 ωρών πτήσεως επί του τύπου που ίπτανται.
Οι Αρχιφύλακες – Αρχιπυροσβέστες, Υπαρχιφύλακες – Υπαρχιπυροσβέστες και Αστυφύλακες – Πυροσβέστες, ιπτάμενοι χειριστές ανεξαρτήτως βαθμού των κατηγοριών Δ4 και Δ5 εντάσσονται στις αμέσως επόμενες κατηγορίες με ανώτερη τη Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 600 ώρες πτήσεως επί του τύπου που ίπτανται».

 
 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ποσό του 18 μηνιαίου πτητικού επιδόματος καθορίζεται για κάθε κατηγορία ιπτάμενου αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού στο ύψος του χορηγούμενου επιδόματος στο ιπτάμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει των διατάξεων της υπ’ αρ. Φ.841/38/26939/Σ.5184/23-3-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1119), με την αντιστοιχία κατά κατηγορία ως εξής:

α. Η κατηγορία (I1) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (I1) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι.

β. Η κατηγορία (Ι2) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Ι2) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους: Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 6 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το μηνιαίο επίδομα που χορηγείται στο προσωπικό της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας της Ελληνικής Αστυνομίας (Ε.Κ.Α.Μ.), στο προσωπικό της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) και στο πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό που υπηρετεί στο Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε), ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα δυο λεπτών (141,92) μηνιαίως».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 6 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στο πυροσβεστικό προσωπικό, που είναι πτυχιούχοι υποβρύχιοι καταστροφείς ή πτυχιούχοι της Σχολής Αυτοδυτών της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού και υπηρετούν στις Ε.Μ.Α.Κ., στην περιφέρεια Αττικής και σε Περιφερειακές Ενότητες που εδρεύουν Ε.Μ.Α.Κ., χορηγείται ειδικό καταδυτικό επίδομα, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως.

Το επίδομα καταβάλλεται κάθε εξάμηνο, εφόσον πραγματοποιήσουν το εξάμηνο αυτό σωρευτικά:

α) Δύο καταδύσεις σε βάθος 25 μέτρων με παραμονή στο βυθό επί δέκα λεπτά.
β) Δύο ημερήσιες υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων.
γ) Δύο νυχτερινές υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων.

5. Η παρ. 4 του άρθρου 6 της ίδιας ως άνω απόφασης, καταργείται και η παρ. 5 του άρθρου 6 αναριθμείται σε 4.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως