Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των συμβολαιογράφων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078 ΕΞ 2014

ΘΕΜΑ: «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι».

Σε απάντηση γραπτών και προφορικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσίας μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι, από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α ́ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.

2. Σύμφωνα με την περ. δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 62 σε συνδυασμό με την περ. δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 64, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες.

3. Περαιτέρω, με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1120/25-4-2014 ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες ανέρχεται σε 20%, ο οποίος επιβάλλεται στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ.

4. Για τους συμβολαιογράφους ακαθάριστα έσοδα, αποτελούν τα συνολικά συμβολαιογραφικά έσοδα (δικαιώματα), που εισπράττουν, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ), για τα οποία εκδίδουν είτε τιμολόγια είτε αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (παροχής υπηρεσιών) με βάση τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ΚΦΑΣ, εφόσον τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματα δεν αναγράφονται στα συμβόλαια που συντάσσουν, ενώ τα εν λόγω δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΣ αποτελούν και έξοδα για τους συμβολαιογράφους.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν αναλόγως και για τις αμοιβές, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι από τη σύνταξη και των λοιπών αναλογικών ή παγίων συμβολαιογραφικών πράξεων.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, η παρακράτηση φόρου στην περίπτωση των συμβολαιογράφων, από 1-1-2014, θα γίνεται στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής τους, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ, σύμφωνα με την περ. δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 , όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014.

6. Για τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων (τέλη χαρτοσήμου, μεγαρόσημο) τα οποία βάσει νόμου επιβαρύνουν τους συμβαλλόμενους δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.
Επίσης και στα αναλογικά δικαιώματα του συμβολαιογράφου των άρθρων 115, 117, και 118 του ν. 2830/2000 τα οποία προέρχονται από τη σύνταξη τραπεζικών, κρατικών συμβολαίων και συμβολαίων αυτοκινήτων δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.

7. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η παρακράτηση φόρου στις παραπάνω αμοιβές των συμβολαιογράφων διενεργείται στο ποσό της αναλογικής αμοιβής τους μετά την αφαίρεση απ’ αυτό του ποσού που αποδίδεται στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο ή στον εντεταλμένο Συμβολαιογράφο προς διανομή βάσει του άρθρου 120 του ν. 2830/2000.

Ενδεικτικά αναφέρεται το παρακάτω παράδειγμα:
Συμβολαιογράφος εισπράττει αναλογική αμοιβή 1000.00€ επιπλέον ΦΠΑ 230.00€. Για την αμοιβή αυτή καταθέτει 510.00€ στο συμβολαιογραφικό σύλλογο, 90.00€ στο Ταμείο Νομικών (Τ.Ν.) και 272.00€ στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ).

Επομένως η παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) θα διενεργηθεί επί του ποσού των 490.00€ (ήτοι 1000.00€ αμοιβή συμβολαιογράφου – 510.00€ κατάθεση στο συμβολαιογραφικό σύλλογο).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ