Ιδιώτες ιατροί στα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ

Με διάταξη του νόμου 5107/2024 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συνεργασίας ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας ΕΣΥ

 

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 5107/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 64/01.05.2024
Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας – Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 33
Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 2889/2001

Στον ν. 2889/2001 (Α’ 37) μετά από το άρθρο 11 προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:

«Άρθρο 11Α
Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας

1. Ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων δύνανται να συνεργάζονται με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων συμμετέχοντας στη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, στη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9, και να διενεργούν χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 9.

2. Οι ιδιώτες ιατροί, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, χρησιμοποιούν, έναντι αποζημίωσης του νοσοκομείου, τις υποδομές και τον εξοπλισμό του, και δύνανται να συνεργάζονται με το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό αυτού, χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Oι ιδιώτες ιατροί υποχρεούνται να καλύπτουν τις κάθε είδους δαπάνες του νοσοκομείου, που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε αυτό, ιδίως λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεις του πάσης φύσεως προσωπικού.

3. Για την έναρξη της συνεργασίας απαιτούνται άδεια από τον Διοικητή του οικείου νοσοκομείου, κατόπιν αίτησης του ιδιώτη ιατρού, και εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας της παρ. 1, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων μερών, η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας, η διαδικασία και οι λόγοι ανάκλησης αυτής, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ιδιώτες ιατροί, οι όροι χρήσης των υποδομών και του εξοπλισμού του εκάστοτε νοσοκομείου, οι όροι συνεργασίας με το προσωπικό, η ανάληψη της υποχρέωσης των ιδιωτών ιατρών για την αποζημίωση του νοσοκομείου σχετικά με τη χρήση των υποδομών, του εξοπλισμού και της πάσης φύσεως δαπανών αποζημίωσης του προσωπικού του, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αποζημίωσης, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της ορθής εκτέλεσης της συνεργασίας, οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης