Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Β΄ Κατηγορίας στην Αθήνα

Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Β΄ Κατηγορίας στην Αθήνα

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Β΄ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/421452/13611/7593/2371 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3680/03.09.2020
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Β΄ Κατηγορίας στην Αθήνα.

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Β΄ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από 1/9/2020 έως 31/8/2021 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο 300

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να είναι κάτοχος διπλώματος Γ΄ Κατηγορίας στην Πετοσφαίριση και αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος από τη ΓΓΑ, η οποία αποκτήθηκε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την έναρξη της Σχολής Β΄ Κατηγορίας. (συμπλήρωση ενός έτους με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
3. Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα σεμινάριο προπονητών Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τούτο διαπιστωμένου από σχετική βεβαίωση ή δίπλωμα του διοργανώσαντος το σεμινάριο φορέα.
4. Να έχει προπονητική εμπειρία, την οποία βεβαιώ-νει το Σωματείο, ελάχιστης διάρκειας οχτώ (8) μηνών ως προπονητής Γ΄ κατηγορίας σε αναγνωρισμένο από τη ΓΓΑ αθλητικό σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο αποδεικνυόμενο με την κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
5. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
6. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (Να συ-μπληρώνει το 21ο έτος της ηλικίας του/της έως τις 31/12/2020).
Οι απόφοιτοι ΤΕΦΦΑ με δίπλωμα δευτερεύουσας ειδικότητας στην Πετοσφαίριση ή στην Πετοσφαίριση επί Άμμου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη σχολή αντί των ανωτέρω γενικών προϋποθέσεων (2) έως (5).
ή
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.
Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ΄ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα-στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας.
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΑ.
6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη ΓΓΑ ως προς τη νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο φέρει σφραγίδα και αρίθμηση από τη ΓΓΑ.
7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που παραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
6. Αντίγραφο Ιδιωτικού συμφωνητικού κατατεθειμένο σε ΔΟΥ ή ενιαίου εντύπου Ε3 (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης).
7. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος Γ΄ Κατηγορίας ή αναφορά του ΚΩΔΙΚΟΥ ένταξης στο Μητρώο Προπονητών.

Για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ απαιτούνται επιπλέον:
– Αντίγραφο Πτυχίου
-Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση ‘μεταφοράς’ μαθημάτων).
*Για τους απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση Απολυτηρίου Λυκείου.

Για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ απαιτείται:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Αντίγραφο Πτυχίου
4. Δίπλωμα δευτερεύουσας ειδικότητας στην Πετο-σφαίριση ή στην Πετοσφαίριση επί Άμμου.
5. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθ-μολογία (για την περίπτωση ‘μεταφοράς’ μαθημάτων).
6. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα), κατατίθενται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.