ΙΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη 24 ατόμων

Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού (αρχαιολόγων και συντηρητών μνημείων) και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α’ Φάση – Αρχαιολογία», του έργου «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α’ Φάση», ενταγμένου στο Μέτρο 125Α 1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα και Δράσεις» του Π.Α.Α. (Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»), απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΙΓ΄ ΕΠΚΑ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες