Υγειονομικός έλεγχος για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 164/2014 – ΦΕΚ A 248 – 17.11.2014

Τροποποίηση του π.δ. 28/2009 “Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.” (Α ́46), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική Οδηγία 2014/22/ΕΕ της Επιτροπής.