Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Προσδιορισμός της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 – ΦΕΚ B 2740 – 16.12.2015
Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/12/2740_2015.pdf”]