Υποβολή αίτησης πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας. Κατάργηση

Αριθμ. Φ.15/11/ 18221 – ΦΕΚ B 1224 – 23.06.2015
Κατάργηση της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εντάχθηκε στα ΚΕΠ με την υπουργική απόφαση Αριθ. ΔΟΛ-ΚΕΠ/Φ.15/8/16231/25−6−2007 (ΦΕΚ 1048/τ.Β ́/26−6−2007)

Η υπουργική απόφαση αριθ. ΔΟΛΚΕΠ ΥΑ Αριθ. ΔΟΛ-ΚΕΠ/Φ.15/8/16231/25−6−2007 (ΦΕΚ 1048/Β/26−6−2007) του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία εντάχθηκε στις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ η διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας «Υποβολή αίτησης πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας», καταργείται