Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Αριθ. απόφ. 64/3/23.07.2013  – ΦΕΚ Β 1819 – 25.07.2013
Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 38) και ιδίως του άρθρου 16 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14), το άρθρο 28 του ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180) και το άρθρο 23 του ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81).
β) Του ν. 4002/2011 και ιδίως των άρθρων 29 παρ. 2 περίπτωση α΄, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4141/2013, και 54 παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 παρ. 6 του ν. 4021/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 218) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 20 του ν. 4038/2012.
γ) Του ν. 3051/2002 (Α΄ 220).
δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθ. 55906/1673/20.12.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Φ.Ε.Κ. τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 444).
3. Την υπ’ αριθ. 56660/1679/22.12.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2910).
4. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στο άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 4002/2011 προεδρικό διάταγμα περί Οργανισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε:
Την έκδοση Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης των Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ως εξής:
Άρθρο 1 – Αντικείμενο του Κανονισμού
Άρθρο 2 – Ερμηνεία των διατάξεων του Κανονισμού
Άρθρο 3 – Οργανωτική διάρθρωση της Ε.Ε.Ε.Π.
Άρθρο 4 – Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.
Άρθρο 5 – Η Γενική Διεύθυνση
Άρθρο 6 – Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Άρθρο 7 – Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Προτύπων Λειτουργίας
Άρθρο 8 – Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Πληροφοριών
Άρθρο 9 – Η Διεύθυνση Ρυθμιστικών Πλαισίων, Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων
Άρθρο 10 – Η Διεύθυνση Ελέγχου Συμμόρφωσης της Αγοράς
Άρθρο 11 – Η Διεύθυνση Θεσμικών Συνεργασιών και Κοινωνικής Υπευθυνότητας
Άρθρο 12 – Η Διεύθυνση Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνικών Υπηρεσιών
Άρθρο 13 – Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων
Άρθρο 14 – Η Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π.
Άρθρο 15 – Το Γραφείο Επικοινωνίας
Άρθρο 16 – Οργανικές θέσεις – Κατηγορίες και κλάδοι προσωπικού – Πλήρωση θέσεων
Άρθρο 17 – Θέσεις ευθύνης και προϋποθέσεις κάλυψης
Άρθρο 18 – Διαδικασία επιλογής σε θέση ευθύνης
Άρθρο 19 – Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 20 – Αξιολόγηση προσωπικού και φύλλα ποιότητας
Άρθρο 21 – Άλλες ρυθμίσεις
Άρθρο 22 – Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 23 – Ισχύς του Κανονισμού