Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων

Αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) – ΦΕΚ Β 1750 – 17.07.2013
Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011.
OI YΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του π.δ. 1/2013 (Α΄3) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».
3. Της υπ’ αριθμ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων» (Β΄1447).
4. Της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
5. Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού.
6. Του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
7. Τoυ π.δ. 27/1996 (Α΄19) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (Α΄85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
8. Του π.δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
9. Του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
10. Του π.δ. 96/2010 (Α΄170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
11. Του π.δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
12. Του π.δ. 85/2012 (Α΄141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) ? Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
13. Του π.δ. 229/1986 (Α΄96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του π.δ. 396/1989 (Α΄172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το π.δ. 342/1990 (Α΄135) και το π.δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (Α΄261) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» και του π.δ. 182/2005 (Α΄230) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».
14. Του π.δ. 90/2012 (Α΄144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
15. Του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
16. Της υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (Β΄2105) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
17. Της υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26.6.2013 (Β΄1653) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά».
Β. Την από 28/6/2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.
Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός παραβόλων για την άδεια και τις εξετάσεις αναφορικά με την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων

1. Για την έκδοση της άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 1/2013 (Α΄3) καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι πέντε (25) ευρώ.

2. Για την έκδοση της άδειας εργοδηγού ψυκτικού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3 του π.δ. 1/2013 καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο τριάντα τριών (33) ευρώ.

3. Για την θεώρηση των ανωτέρω αδειών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4 του π.δ. 1/2013 καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο εκατό (100) ευρώ, ενώ το προαναφερθέν παράβολο καταβάλλεται διπλάσιο σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή τετραπλάσιο σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των τριών ετών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 5 του π.δ. 1/2013.

4. Για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του π.δ. 87/1996 (Α΄ 73), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του π.δ. 1/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δέκα (10) ευρώ, για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ. 1/2013 καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 3 του παρόντος, ποσού εκατό (100) ευρώ και για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του π.δ. 1/2013 καταβάλλεται το διπλάσιο ή τετραπλάσιο του παραβόλου της παραγράφου 3 του παρόντος κατά τις διακρίσεις της προηγούμενης παραγράφου.

5. Για την επανάκτηση της άδειας που κατατέθηκε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 π.δ. 1/2013 πρόσωπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του π.δ. 1/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δέκα (10) ευρώ.

6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ψυκτικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 1/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκαεπτά (17) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν εννέα (109) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.

7. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εργοδηγού ψυκτικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3 του π.δ. 1/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκαεπτά (17) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.

8. Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 1, 2, 6 και 7 του παρόντος άρθρου καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος και στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη νέας άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 6 π.δ. 1/2013.

9. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 4.2 και 4.3 του π.δ. 1/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο πέντε (5) ευρώ για διοικητικές ενέργειες, παράβολο δεκαεπτά (17) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο ογδόντα εννέα (89) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.

10. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 5.2, 5.3 και 5.4 του π.δ. 1/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο πέντε (5) ευρώ για διοικητικές ενέργειες, παράβολο δεκαεπτά (17) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.

11. Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 6, 7, 9 και 10 του παρόντος άρθρου καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση επανεξέτασης λόγω αποτυχίας του στις εξετάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 και το άρθρο 12 π.δ. 1/2013.

12. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα παράβολα που οφείλει να καταβάλλει ο υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το π.δ. 1/2013 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 112/2012.

Άρθρο 2
Τα κατά περίπτωση καταβαλλόμενα παράβολα σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατίθενται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Περιφέρεια που εκδίδει την άδεια ή στην Περιφέρεια διενέργειας των εξετάσεων και αποτελεί πόρο αυτών.

Άρθρο 3
1. Καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών και τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά ημέρα εξέτασης και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως.
2. Οι εξετάσεις και το έργο βαθμολόγησης των σχετικών γραπτών πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
3. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών υποχρεούνται, όταν παρίσταται σχετική ανάγκη, να πραγματοποιούν και περισσότερες των έξι (6) εξετάσεις ανά μήνα. Για τις πέραν του αριθμού των έξι (6) εξετάσεων μηνιαίως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Άρθρο 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ