Κτηματολόγιο. Αλλαγές στον «Ηλεκτρονικό Φάκελο Ακινήτου»

Με διατάξεις του νόμου 5076/2023, οι εγγραπτέες συμβολαιογραφικές πράξεις, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, υποβάλλονται σε ψηφιακό αντίγραφο, το οποίο συνοδεύεται από ψηφιακή περίληψη της εγγραπτέας συμβολαιογραφικής πράξης και επέρχονται αλλαγές στον «Ηλεκτρονικό Φάκελο Ακινήτου»

 

Οι σχετικές διατάξεις:

Νόμος 5076/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 207/13.12.2023
Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 26
Υποβολή ψηφιακών αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων και ψηφιακών περιλήψεων – Κατάργηση της προσάρτησης αντιγράφου κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση υποβολής ψηφιακής αίτησης – Προσθήκη παρ. 7 και 8 στο άρθρο 14 του ν. 2664/1998 – Προσθήκη δυνατότητας υποβολής εγγραπτέας πράξης μέσω ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου – Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 29 ν. 4821/2021

1. Στο άρθρο 14 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), περί της διαδικασίας των κτηματολογικών εγγραφών, προστίθενται παρ. 7 και 8 ως εξής:

«7. Από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1, οι εγγραπτέες συμβολαιογραφικές πράξεις, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υποβάλλονται σε ψηφιακό αντίγραφο, το οποίο συνοδεύεται από ψηφιακή περίληψη της εγγραπτέας συμβολαιογραφικής πράξης.

Τα ψηφιακά έγγραφα του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται σε αναγνώσιμη μορφή φορητού εγγράφου (.pdf), και όχι ως σαρωμένα αρχεία, και φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του συμβολαιογράφου, χωρίς χειρόγραφες παραπομπές.

8. Από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1, καταργείται η υποχρέωση της προσάρτησης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος από τον αιτούντα την καταχώριση εγγραπτέας πράξης. Στην περίπτωση αυτή, το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος προσαρτάται από την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα, μετά από την καταβολή του σχετικού τέλους από τον αιτούντα την καταχώριση, κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης. Από την ίδια ημερομηνία, καταργείται η υποχρέωση συνυποβολής απλού αντιγράφου α) κυρωμένου αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος της παρ. 5 του άρθρου 14 του παρόντος και β) ηλεκτρονικού διαγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136).»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) μετά από τη φράση «με σκοπό», προστίθεται αρίθμηση «α)», β) μετά από τη φράση «σε ακίνητο», προστίθεται η φράση «και β) την υποβολή των σχετικών εγγράφων προς καταχώριση στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα», και η παρ. 1 του άρθρου 29 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με σκοπό

α) την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών που απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο και

β) την υποβολή των σχετικών εγγράφων προς καταχώριση στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα.»

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4821/2021, προστίθεται περ. δ), γίνονται συντακτικές προσαρμογές και η παρ. 4 του άρθρου 29 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, δύναται:

α) να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από τους Φορείς της παρ. 2,

β) να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφοριών,

γ) να αναρτά ψηφιοποιημένα έντυπα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών, και

δ) να υποβάλλει, κατόπιν σχετικής εντολής του αποκτώντα εμπράγματο δικαίωμα προς αυτόν, σε αναγνώσιμη μορφή φορητού εγγράφου (.pdf), και όχι ως σαρωμένα αρχεία, με την ψηφιακή υπογραφή του ιδίου και χωρίς χειρόγραφες παραπομπές, ψηφιακό αντίγραφο της εγγραπτέας πράξης προς καταχώριση, συνοδευόμενο από ψηφιακή περίληψη αυτής και κάθε απαιτούμενο για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης έγγραφο.»

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης