Λόγοι παραπομπής στις Επιτροπές άρθρου 134 του Ν. 4251/2014

Αριθ. οικ. 53404/15 – ΦΕΚ B 1699 – 14.08.2015
Καθορισμός λόγων παραπομπής στις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους λόγους παραπομπής στις Επιτροπές της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του Ν. 4251/2014 ως κατωτέρω:

Άρθρο μόνο
1. Περιπτώσεις γάμων, καταχωρισμένης συμβίωσης, υιοθεσίας ή αναγνώρισης ανήλικου ημεδαπού τέκνου, που ενέχουν στοιχεία καταχρηστικότητας.
Σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, το σύμφωνο συμβίωσης, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου να επιτευχθεί η διαμονή στη χώρα, καθώς και σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων μη νόμιμου ή καταχρηστικού αιτήματος, η σχετική έρευνα θα πρέπει να διενεργείται υπό το πρίσμα με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων και των μελών της οικογένειάς τους, ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και 12 (δικαίωμα σύναψης γάμου) της ΕΣΔΑ, καθώς και άρθρα 7 και 9 του Χάρτη της ΕΕ.
2. Συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο ενδιαφερόμενου που αποδεικνύει δεσμούς με τη χώρα.
Η διερεύνηση της συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας θα πρέπει να διενεργείται λαμβάνοντας υπόψιν,
α) πιθανές επιπτώσεις της απομάκρυνσης του ατόμου στην οικονομική, προσωπική και οικογενειακή ζωή του, καθώς και τυχόν επιπτώσεις σε άλλα μέλη της οικογένειας που έχουν δικαίωμα παραμείνουν στη χώρα.
β) Τις ειδικές συνθήκες ή τους κινδύνους, που ο ίδιος ή/και ο σύζυγος/σύντροφος και τα παιδιά τους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στη χώρα καταγωγής του ενδιαφερόμενου,
γ) Την έλλειψη δεσμών με το κράτος καταγωγής (λ.χ. ο ενδιαφερόμενος γεννήθηκε στην Ελλάδα ή έζησε στη χώρα από νεαρή ηλικία, κ.α).
3. Ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν εξατομικευμένης προσέγγισης οι οποίες παραπέμπονται με εισήγηση του αρμόδιου Προϊστάμενου Τμήματος.
Σε περίπτωση παραπομπής ατομικών περιπτώσεων της ανωτέρω κατηγορίας η αρμόδια Επιτροπή γνωμοδοτεί για την χορήγηση άδειας διαμονής, αφού λάβει υπόψιν τις ανάγκες ή τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής του ενδιαφερομένου ή / και των μελών της οικογένειάς του, (π.χ. εργασία, εκπαίδευση, κατάσταση υγείας, χρόνος παραμονής του ενδιαφερομένου και των μελών της οικογένειάς