Μετονομασία των ΙΕΚ σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)

Με διατάξεις του νόμου 5082/2024 τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5082/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 9/19.01.2024
Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 3
Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δημόσια και ιδιωτικά, μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης» ή το αρκτικόλεξο «Ι.Ε.Κ.», νοούνται οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή το αρκτικόλεξο «Σ.Α.Ε.Κ.», αντίστοιχα.

 

Άρθρο 4 Σκοπός των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη περ. γ) στην παρ. 1 και τελευταίου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4763/2020
Άρθρο 5 Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία
Άρθρο 6 Ίδρυση Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία – Προσθήκη παρ. 3α) στο άρθρο 23 του ν. 4763/2020
Άρθρο 7 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 24Α στον ν. 4763/2020
Άρθρο 8 Διάρκεια φοίτησης στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4763/2020
Άρθρο 9 Αρμοδιότητες των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4763/2020
Άρθρο 10 Χρηματοδότηση προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων, επικαιροποίησης γνώσεων και εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 33Α στον ν. 4763/2020

 

Άρθρο 11
Ηλεκτρονική Πύλη των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 33Β στον ν. 4763/2020

Στον ν. 4763/2020 (Α’ 254), μετά το άρθρο 33Α, προστίθεται άρθρο 33Β ως εξής:

«Άρθρο 33Β
Ηλεκτρονική Πύλη των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) λειτουργούν ηλεκτρονική πύλη και ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, πλήρως προσβάσιμες και στα άτομα με αναπηρία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠgov.gr), οι οποίες φιλοξενούν τις ακόλουθες λειτουργίες:
α) αρχική επαγγελματική κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και επικαιροποίηση γνώσεων του άρθρου 24α, όπως διάθεση εκπαιδευτικού υλικού, εξ αποστάσεως κατάρτιση, αξιοποίηση εφαρμογών κατάρτισης με τη χρήση φορητών συσκευών (Μobile Learning),
β) εκπαιδευτική διοίκηση και διασύνδεση των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), οργάνωση ψηφιακού δικτύου διαχείρισης εκπαιδευτικών πόρων και προώθησης συνεργασιών μεταξύ των μονάδων,
γ) διαρκής αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του έργου των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) στα οποία εντάσσεται η Σ.Α.Ε.Κ., από το σύνολο των ομάδων που εμπλέκονται, ως τελικοί χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών,
δ) ανάπτυξη και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, με ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και αξιολόγηση του έργου όλων των συντελεστών των Σ.Α.Ε.Κ.,
ε) πληροφόρηση, κοινωνική διάχυση και προβολή των δραστηριοτήτων των Σ.Α.Ε.Κ.,
στ) διαχείριση εθνικού μητρώου – δικτύου αποφοίτων (alumni) και άντληση υποψήφιων μεντόρων και συνεργαζόμενων επιχειρηματιών – επαγγελματιών από το εθνικό μητρώο – δίκτυο αποφοίτων,
ζ) παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και πληροφόρησης (e-counseling) και
η) συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση μετάβασης στην αγορά εργασίας.

2. Όλοι οι καταρτιζόμενοι και απόφοιτοι του επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αποκτούν πρόσβαση σε ειδική εφαρμογή, η οποία ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ευκαιρίες, τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και τη σωρευμένη επαγγελματική τους εμπειρία.

3. Είναι δυνατή η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και μικρο-διαπιστευτηρίων από κάθε αρμόδιο φορέα στον οποίο λειτουργούν Σ.Α.Ε.Κ. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr), αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι διεθνείς καλές πρακτικές ανάπτυξης μικρο-διαπιστευτηρίων. Στα ψηφιακά πιστοποιητικά αναφέρονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου, ο τίτλος του μικρο-διαπιστευτηρίου, η ημερομηνία έκδοσης, τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, η μέθοδος αξιολόγησης, ο φορέας απονομής και, κατά περίπτωση, το επίπεδο στο οποίο υλοποιήθηκε η μάθηση που οδήγησε στο μικρο-διαπιστευτήριο (πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων).

4. Ο αρμόδιος φορέας έκδοσης, αναρτά το σύνολο των ψηφιακών πιστοποιητικών και μικρο-διαπιστευτηρίων και στους Ατομικούς Λογαριασμούς Δεξιοτήτων του άρθρου 35 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).»

 

Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη παρ. 1Α, 2Α, 3Α, 6Α, περ. θ) στην παρ. 12 και παρ. 13Α στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης