Μπορούμε να παίζουμε Τζόκερ και από το ίντερνετ

Μπορούμε να παίζουμε Τζόκερ και από το ίντερνετ

Με τον νέο κανονισμό του Τζόκερ οι παίκτες μπορούν να παίζουν το τυχερό παιχνίδι Τζόκερ της ΟΠΑΠ ΑΕ και μέσω διαδικτύου

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη
Συγκεκριμένα ο νέος κανονισμός του Τζόκερ αναφέρει τα εξής:

Διαδικτυακά Σημεία ή Σημεία είναι διαδικτυακοί τόποι ή μέρη αυτών με κατάληξη «.gr», στους οποίους ο Παίκτης μπορεί να συμμετέχει στο Τζόκερ μέσω διαδικτύου.

Τα Διαδικτυακά Σημεία ανήκουν στον Φορέα Εκμετάλλευσης ο οποίος τα διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η Συμμετοχή στο ΤΖΟΚΕΡ απαγορεύεται:

α) μέσω Πρακτορείων, σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας και

β) μέσω Διαδικτυακών Σημείων, σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21) έτος της
ηλικίας τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

4.1 Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να πιστοποιεί και να επαληθεύει την ταυτότητα του Παίκτη. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται, τα μέσα με τα οποία επαληθεύονται οι πληροφορίες αυτές, καθώς επίσης και ο χρόνος και η διαδικασία επαλήθευσης προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

4.1.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει στον παίκτη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, το ιστορικό της παικτικής του δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων Συμμετοχών, κερδών και ζημιών), τις καταθέσεις και τις αναλήψεις και τις λοιπές σχετικές συναλλαγές. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στον Παίκτη, στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες.

4.1.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, πρέπει, μετά από αίτηση του Παίκτη, να παρέχει κατάσταση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες.

4.1.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή τους από την Ε.Ε.Ε.Π. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

4.2 Με τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη συνάπτεται η Σύμβαση Προσχώρησης.

4.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δημιουργεί ένα μοναδικό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη για κάθε Παίκτη.
Η είσοδος στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη προϋποθέτει τη χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), διαφορετικών για κάθε Παίκτη.

4.4 Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Παίκτη πιστώνονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης  στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη αμέσως μετά την είσπραξή τους.

4.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, υποχρεούται να καταβάλλει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων περί μέτρων δέουσας επιμέλειας που υποχρεούται να λαμβάνει ο Φορέας Εκμετάλλευσης, ως Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

4.6 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διαθέτει στον Ιστότοπο και σε κάθε Σημείο, ευχερώς και ευδιάκριτα για το κοινό:

(α) Την κατώτατη ηλικία των ατόμων στα οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν σε Τυχερά Παίγνια μέσω διαδικτύου.

(β) Τη Σύμβαση Προσχώρησης, με την επισήμανση ότι με τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, συνάπτεται η Σύμβαση Προσχώρησης.

(γ) Τον Οδηγό ΤΖΟΚΕΡ.

(δ) Τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις δημιουργίας και κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

(ε) Τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

(στ) Πληροφορίες σχετικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι και τις ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες που επιφέρουν τα τυχερά παίγνια.

(ζ) Πρόσβαση σε τεστ αυτοαξιολόγησης για εθισμό στα τυχερά παίγνια.

(ι) Πληροφορίες και διευθύνσεις επικοινωνίας ελληνικών κέντρων απεξάρτησης.

4.7 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να αναγράφει στον Ιστότοπο, σε κάθε Διαδικτυακό Σημείο και σε κάθε ιστοσελίδα αυτών, ότι διοργανώνει και διεξάγει τα Τυχερά Παίγνια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Ε.Ε.Ε.Π. Κάθε ιστοσελίδα φέρει, μεταξύ άλλων, το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π. το οποίο ανακατευθύνει στον ιστότοπο της Αρχής.
4.8 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να προβαίνει, μέσω του Σημείου, στον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του από τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μέσω του  διαδικτύου.
Εξασφαλίζει δε, ότι ο Παίκτης δεν συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια, μέσω διαδικτύου, μετά την θέση αυτού σε αποκλεισμό.

4.8.1 Ο προσωρινός αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να απενεργοποιήσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και να τον διατηρεί απενεργοποιημένο για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού.

4.8.2 Αν ο Παίκτης επιλέξει τον οριστικό αποκλεισμό του, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να απενεργοποιήσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, να τον διατηρεί απενεργοποιημένο και να τερματίσει τη συμβατική σχέση. Ειδικότεροι όροι για την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και τη λήξη της συμβατικής σχέσης προβλέπονται στη Σύμβαση Προσχώρησης. Ο Παίκτης δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου πριν από το πέρας ενός (1) έτους από την απενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

4.8.3 Επιπλέον, παρέχεται στον Παίκτη δυνατότητα προσωρινής αποχής από τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια, μέσω διαδικτύου, για είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
Εφόσον ο Παίκτης επιλέξει την προσωρινή αποχή, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να  απενεργοποιήσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη για την περίοδο αυτή.

4.8.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει τον Παίκτη που αποκλείστηκε σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 4.8.1 και 4.8.2 καθώς και στην περίπτωση πέντε (5) προσωρινών αποχών, σχετικά με τη δυνατότητα λήψης συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης από ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.

4.9 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να τηρεί και διαθέτει στην Ε.Ε.Ε.Π., σε οποιονδήποτε χρόνο και με οποιονδήποτε τρόπο η Αρχή ορίσει, αρχείο των απενεργοποιημένων, σύμφωνα με την παράγραφο  4.8, ηλεκτρονικών λογαριασμών.

4.9.1 Με τη Σύμβαση Προσχώρησης ο Παίκτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων. Πριν από τη δημιουργία κάθε ηλεκτρονικού λογαριασμού, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ανατρέχει υποχρεωτικά στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, προκειμένου να  διαπιστώνει ότι το πρόσωπο που επιθυμεί την δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό. Εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο, η δημιουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού απορρίπτεται.

4.10 Δεν επιτρέπεται η αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας σε πρόσωπα που έχουν αποκλειστεί, προσωρινά ή μόνιμα.

Αριθμ. απόφ. 346/2/25.10.2018 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5125/15.11.2018
Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: [Κανονισμός διοργάνωσης και διεξαγωγής του παιγνίου «ΤΖΟΚΕΡ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.].