Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα
Γιώργος Περδικάκης/
Δημήτρης Ποντικάκης
2131361024/342
2131361155

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΝ-Κ8Ψ
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. 36537
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αριθμ. εγκυκλίου: 19

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών.

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 100 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», προβλέπονται τα εξής:

«1. Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.24001/11-6- 2013 κ.υ.α. (Β’ 1449). Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν, η μεταφορά γίνεται με παράταση των συμβάσεων που έχουν παραταθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4089/2012. Στις περιπτώσεις που η μεταφορά μαθητών πραγματοποιούνταν με συμβάσεις δήμων που είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.35415/28.7.2011 κ.υ.α. (Β` 1701), οι οποίες έχουν λυθεί αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4089/2012, αυτές ανασυστήνονται και η οικεία Περιφέρεια υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δήμων της χωρικής της αρμοδιότητας, που είχαν καταρτίσει τις σχετικές συμβάσεις.

2. Οι παρατάσεις γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί από τις περιφέρειες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.24001/11-6-2013 κ.υ.α. (Β’ 1449), οπότε με τη κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων λύονται αυτομάτως και αζημίως.

3. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με το κόστος αυτό που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013.

4. Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγούμενων παραγράφων προκύψει αδυναμία των αναδόχων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, οι Περιφέρειες αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος μικρότερο ή ίσο από αυτό που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013, για υφιστάμενα δρομολόγια, είτε με το κόστος που προκύπτει από παρεμφερή δρομολόγια, προκειμένου για νέα.

5. Το συμβατικό κόστος δρομολογίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.24001/11-6-2013 κ.υ.α. (Β’ 1449).»

Επί της ανωτέρω ρύθμισης, η οποία τονίζεται ότι αφορά και επηρεάζει αποκλειστικά τη διαδικασία μεταφοράς μαθητών με δημόσιες συμβάσεις, διευκρινίζονται τα εξής:

Με την πρώτη παράγραφο καθίσταται σαφές ότι το θεσμικό πλαίσιο μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 (κ.υ.α. αρ.1449/14-6-2013) παραμένει ως έχει. Οι διαδικασίες μεταφοράς μαθητών με το Α ́(δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία) και Β ́(ίδια μεταφορικά μέσα) κεφάλαιο της κ.υ.α. θα εκτελεστούν όπως έχουν ήδη δρομολογηθεί από τις οικείες περιφέρειες, καθώς η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση δεν τις επηρεάζει. Υπενθυμίζουμε ότι για τη κατανομή της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με τα κεφ. Α, Β, Γ, του άρθρου 2 της κ.υ.α., απαιτείται η βεβαίωση της παρ. 2.δ. του άρθρου 5 αυτής, η οποία τροποποιείται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ακόμα και με αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά δεδομένα.

Επισημαίνεται ότι για όσα δρομολόγια σχολικού έτους 2013-2014 έχουν ήδη σχεδιαστεί να εκτελεστούν μέσω της δημόσιας συγκοινωνίας και την έκδοση ειδικών μαθητικών δελτίων, αποκλείεται ο επανασχεδιασμός τους μέσω παράτασης συμβάσεων.

Επομένως οι διαδικασίες μεταφοράς μαθητών οι οποίες επηρεάζονται από το ν.4182/2013 είναι αποκλειστικά εκείνες τις οποίες οι περιφέρειες έχουν δρομολογήσει να εκτελέσουν με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με το κεφ. Γ του άρθρου 2 της ανωτέρω κ.υ.α., και οι οποίες είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα και μέχρι να ολοκληρωθούν με τη σύναψη της σύμβασης.

Συνεπώς οι διαγωνισμοί μεταφοράς μαθητών οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη όχι μόνο δεν αναβάλλονται ή ματαιώνονται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, αλλά αντιθέτως οι περιφέρειες οφείλουν να συνεχίσουν τις ήδη δρομολογημένες διαγωνιστικές διαδικασίες μέχρι την ολοκλήρωσή τους . Με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και την κατάρτιση των συμβάσεων μεταξύ περιφερειών και νέων αναδόχων, οι παρατάσεις των συμβάσεων «λύονται αυτομάτως και αζημίως» κατά το μέρος τους που αφορά την υπογεγραμμένη σύμβαση και οι νέοι ανάδοχοι αναλαμβάνουν τα αντίστοιχα δρομολόγια.

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, εάν τα υπό παράταση δρομολόγια δε συμβαδίζουν με τα σημερινά δεδομένα, τότε σκόπιμο είναι να τροποποιούνται αναλόγως ώστε να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες της μεταφοράς μαθητών, με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή του τιμήματος, όπου αυτό απαιτείται. Στις περιπτώσεις που η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι δυνατή, ο έλεγχος του συμβατικού κόστους του δρομολογίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 100 του ν.4182/2013, γίνεται σύμφωνα με τον τύπο του οχήματος της παρατεινόμενης σύμβασης με τον οποίο είχε προγραμματιστεί και εκτελείται η μεταφορά (ταξί ή λεωφορείο). Εξυπακούεται ότι τα δρομολόγια τα οποία δεν εξυπηρετούν μαθητές στη νέα σχολική χρονιά δεν υφίσταται λόγος να παραταθούν, ούτε βεβαίως και να δημοπρατηθούν.

Για τα νέα δρομολόγια, η διαδικασία σκόπιμο είναι να περιλαμβάνει την κλήση για διαπραγμάτευση με τους πλέον πρόσφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα, μέσω ανακοίνωσης στο διαδίκτυο, στο χώρο ανακοινώσεων της περιφέρειας, με απευθείας ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μεταφορέων, ή και με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

Με τον ανωτέρω νόμο προβλέπεται επίσης η ανασύσταση των συμβάσεων των δήμων που είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με την κ.υ.α. υπ ́αριθμ.35415/28.7.2011 (Β` 1701) και οι οποίες έχουν λυθεί αυτοδικαίως σύμφωνα με το ν.4089/2012. Για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία είναι απαραίτητο οι περιφέρειες να παραλάβουν τις σχετικές συμβάσεις από τους δήμους και να εντάξουν τα δρομολόγιά τους στο σχεδιασμό της μεταφοράς μαθητών.

Εάν ωστόσο και μετά τα ανωτέρω παραμένουν μαθητές δικαιούμενοι μεταφοράς αλλά για οποιονδήποτε λόγο δε μεταφέρονται, τότε οι περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 3 της κ.υ.α., δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν καμία άλλη διαδικασία παρά μόνο να καταβάλουν τα προβλεπόμενα επιδόματα, για όσο διάστημα δεν πραγματοποιείται η μεταφορά τους.

Αναφορικά με τις γραμμές που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2963/2001 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.1370/2007, σας ενημερώνουμε ότι δεδομένου ότι έχουν δημιουργηθεί, ανεξάρτητα από τη διαδικασία μεταφοράς μαθητών, με συμβάσεις παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται μεταξύ των δήμων και των φορέων δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών, οι εν λόγω γραμμές δεν μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία της παράτασης συμβάσεων. Εάν οι φορείς δημόσιας συγκοινωνίας επιθυμούν μόνοι τους ή σε συνεργασία με το δήμο να συνεχίσουν το συγκοινωνιακό έργο, οι περιφέρειες, για τα δρομολόγια που εξυπηρετούν τη μεταφορά μαθητών, εκδίδουν τα σχετικά ειδικά μαθητικά δελτία. Σε αντίθετη περίπτωση, οι περιφέρειες επανασχεδιάζουν τη μεταφορά μαθητών για τα συγκεκριμένα δρομολόγια προσφεύγοντας στη διαδικασία της παρ.4 του άρθρου 100 του ν.4082/2013.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 101 του ν.4182/2013 περιλαμβάνονται ορισμένες τροποποιήσεις της υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 κ.υ.α. (Β’ 1449), με ισχύ από τη δημοσίευσή της. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τους ήδη δημοσιευθέντες διαγωνισμούς και αποτελούν απαραίτητες φραστικές, τυπογραφικές και λοιπές αλλαγές καθώς και άρσεις ασυμφωνιών οι οποίες προέκυψαν από την ερμηνεία των διατάξεων της ανωτέρω κ.υ.α.

Τέλος, για οποιεσδήποτε περαιτέρω οδηγίες ή διευκρινίσεις, ισχύουν όσα αναφέρονται στο αριθμ.πρωτ.28662/15-7-2013 έγγραφο του Υπουργείου μας, καθώς και στο σχετικό οδηγό ενεργειών των περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας.

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

Κ. ΚΙΝΤΗΣ