Παροχή χρηματικού ποσού σε οικογένειες για πληρωμή βρεφονηπιακών σταθμών

Οικονομική στήριξη οικογενειών με παροχή χρηματικού ποσού για πληρωμή βρεφονηπιακών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και παιδιών με αναπηρία

 

Με διατάξεις των νόμων 4941/2022 και 5013/2023 καθιερώνονται προγράμματα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παροχή χρηματικού ποσού για την πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς και για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ΑμεΑ σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, οι οποίες θα παρέχονται από δημοτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εκτός σχολικού ωραρίου

 

Νόμος 4941/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 113/16.06.2022
Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 104
Πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

1. Καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων, εκτός σχολικού ωραρίου.

2. Τα προγράμματα αφορούν:

α) την πρόσβαση σε βρέφη και νήπια σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αντίστοιχα, όπως ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο,

β) την πρόσβαση σε βρέφη και νήπια από οκτώ (8) μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, για παροχή φροντίδας από Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,

γ) την πρόσβαση σε παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών και σε παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες για απασχόλησή τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και

δ) την πρόσβαση σε παιδιά, εφήβους και άτομα με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία για εγγραφή τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.).

3. Τα προγράμματα οικονομικής στήριξης οικογενειών της παρ. 1 μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή κάλυψης της αξίας συμμετοχής μέσω κουπονιών υπέρ των ωφελουμένων προσώπων.

4. Ωφελούμενα πρόσωπα των προγραμμάτων είναι βρέφη, νήπια, παιδιά, έφηβοι και άτομα με αναπηρία που ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες.

5. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης παρέχεται από δημοτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα και λειτουργούν νομίμως και είναι πλήρως εναρμονισμένοι προς το εκάστοτε ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων του ν. 4837/2021 (Α 178), καθώς και εκείνου που σχετίζεται με την εφαρμογή του παιδαγωγικού πλαισίου «Κυψέλη» του ν. 4837/2021, εφόσον έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στο σύνολο των δημοτικών, ιδιωτικών και δημόσιων, βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών κατόπιν ολοκλήρωσης της πιλοτικής εφαρμογής αυτού.

6. Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των προγραμμάτων ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ).

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κατηγορίες των ωφελούμενων βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η σειρά κατάταξης των ωφελούμενων, όπως ιδίως οι ειδικότερες συνθήκες ευαλωτότητάς τους και το οικογενειακό τους εισόδημα. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος της αξίας συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία υλοποίησης, χρηματοδότησης, διαχείρισης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τυχόν αναγκαίες διαλειτουργικότητες και διεπαφές και θέματα δικαιωμάτων χρήσης και επεξεργασίας δεδομένων που τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα, όπως της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.) ή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.). Ομοίως καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι υποχρεώσεις, οι λόγοι αποκλεισμού και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους φορείς/δομές της παρ. 2, καθώς και οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεών τους, οι συνέπειες της μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, ο χρόνος ενεργοποίησης των αξιών συμμετοχής στα προγράμματα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα που συνδέεται με την υλοποίηση των προγραμμάτων.

8. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ ετησίως πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία, με βάση τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση της παρ. 7 εξειδικεύονται η διαδικασία, ο τρόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των δομών και των ωφελουμένων των προγραμμάτων, τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων συμμετοχής τους, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης διοικητικών προσφυγών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για τη συμμετοχή στα προγράμματα.

 

«9. Η δαπάνη χρηματοδότησης των προγραμμάτων καλύπτεται από πόρους των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 20212027, από τα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των ως άνω Υπουργείων, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών. Κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης του προγράμματος 2022-2023, ο τακτικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, εντός των ορίων των διαθέσιμων ετήσιων πιστώσεων, να καλύπτει όλες τις παροχές του προγράμματος των περ. α) και β) της παρ. 2, οι οποίες δεν καλύπτονται από τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης του κατανεμημένου προϋπολογισμού τους. Οι σχετικές δαπάνες είναι νόμιμες από την έναρξη του προγράμματος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων. Στη δικαιούχο Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία, μεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων πιστώσεων που σχετίζονται με τη διαχειριστική της δαπάνη, η οποία ανέρχεται σε κατ’ αποκοπή ποσό ύψους μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του συνολικού κόστους του οικείου προγράμματος.»

 

  

 

Νόμος 5013/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 12/19.1.2023
Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις

Άρθρο 42
Χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 104 ν. 4941/2022

Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 104 του ν. 4941/2022 (Α΄ 113), περί της χρηματοδότησης των προγραμμάτων πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η δαπάνη χρηματοδότησης των προγραμμάτων καλύπτεται από πόρους των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 20212027, από τα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των ως άνω Υπουργείων, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών. Κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης του προγράμματος 2022-2023, ο τακτικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, εντός των ορίων των διαθέσιμων ετήσιων πιστώσεων, να καλύπτει όλες τις παροχές του προγράμματος των περ. α) και β) της παρ. 2, οι οποίες δεν καλύπτονται από τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης του κατανεμημένου προϋπολογισμού τους. Οι σχετικές δαπάνες είναι νόμιμες από την έναρξη του προγράμματος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων. Στη δικαιούχο Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία, μεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων πιστώσεων που σχετίζονται με τη διαχειριστική της δαπάνη, η οποία ανέρχεται σε κατ’ αποκοπή ποσό ύψους μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του συνολικού κόστους του οικείου προγράμματος.»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης