ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Προσλήψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρία (3) άτοµα για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια του προγράµµατος EUROPE DIRECT 2016 µε διάρκεια από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µέχρι το τέλος του προγράµµατος ήτοι την 31/12/2016.

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες