Πιστοποιητικά ΚΕΣΕΝ

Πιστοποιητικά ΚΕΣΕΝ

Αριθμ. 2233.1−19/28072/2015 – ΦΕΚ B 2229 – 15.10.2015
Επανακαθορισμός τύπου χορηγούμενων πιστοποιητικών από το ΚΕΣΕΝ / Πλοιάρχων και το ΚΕΣΕΝ / Μηχανικών
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.Δ. 187/ 73 «Περί Κ.Δ.Ν.Δ.» (Α ́ 261).
β. την Υ.Α. αριθμ. πρωτ. Μ 2115.11/6/1995/25−4−1995 ΥΕΝ/ΔΕΚΝ Α ́.
γ. το αριθμ. πρωτ. 3631.19/03/2000/14−11−2000 Έγγραφο ΥΕΝ/ΔΕΚΝ Γ ́.
δ. το π.δ. 141/2014 (ΦΕΚ 232 Α ́)
ε. την Υ.Α. 2231.3−1/422/2015/04−09−2015 (ΦΕΚ 1969 Β ́) «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού» ΥΠΟΥΝΤ/ΑΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ Α ́ στ. το ν.1314/1983 (ΦΕΚ Α ́ 2), όπως ισχύει,
ζ. το π.δ. 79/2012 (ΦΕΚ Α ́ 137).
η. το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α ́ 114).
θ. το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α ́ 116).
ι. την ανάγκη επανακαθορισμού ομοιόμορφου τύπου εκδιδόμενων πιστοποιητικών από το ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων και το ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη ΔΣ STCW 78 όπως ισχύει (Manila 2010).
ια. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ο τύπος των παρακάτω πιστοποιητικών τα οποία χορηγούνται από τα ΚΕΣΕΝ / Πλοιάρχων και ΚΕΣΕΝ / Μηχανικών καθορίζεται όπως στο επισυναπτόμενο παράρτημα:
α. Ιατρικής μέριμνας επί πλοίου (Medical care).
β. Επιχειρησιακής χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων παρουσίασης χάρτη και πληροφοριών (ECDIS).
γ. Προσομοιωτή χειρισμών πλοίου και ομάδας εργασίας γέφυρας και διαχείρισης πόρων γέφυρας (BTM−BRM).
δ. Προσομοιωτή μηχανοστασίου και ηλεκτρικών, πνευματικών συστημάτων ελέγχου (ERS−ERM).

2. Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται και θα θεωρούνται, όπου απαιτείται, συμπληρωμένα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του κατόχου τους όπως αυτά αναγράφονται και στο ναυτικό του φυλλάδιο ή στην αστυνομική του ταυτότητα ή στο διαβατήριο του, καθώς και τους Κανονισμούς των αντίστοιχων κεφαλαίων της Δ.Σ. STCW 78, όπως ισχύει, τις απαιτήσεις των οποίων πληροί ο υποψήφιος για την απόκτησή του.

3. Στην έμπροσθεν όψη θα τίθεται επίσης η ημερομηνία αρχικής θεώρησης του πιστοποιητικού, το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του Διοικητή και του Διευθυντή Σπουδών ή των νομίμων αντικαταστατών τους. Σημειώνεται ότι η αρχική ημερομηνία θεώρησης συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Στην πίσω όψη θα τίθενται οι τυχόν απαιτούμενες επόμενες θεωρήσεις – ανανεώσεις ισχύος.

4. Στην ειδική θέση του πιστοποιητικού θα τοποθετείται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου, που θα παραδίδεται από τους υποψηφίους εις διπλούν προκειμένου να κρατείται και στο αρχείο έκδοσης πιστοποιητικών του ΚΕΣΕΝ