Ποιοι δικαιούνται άδεια χειριστή ταχύπλοου χωρίς εξετάσεις

Άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών. Ποιοι δικαιούνται άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους χωρίς εξετάσεις

Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοων σκαφών χωρίς άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, η οποία χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή, κατόπιν εξετάσεων κατά τη διαδικασία που ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αρ. 50 (Β’ 1151/2013).

 

Εξαιρούνται και δικαιούνται άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους χωρίς εξετάσεις οι εξής:

α) κάτοχοι διπλώματος αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.),

β) κάτοχοι πτυχίου προσωπικού καταστρώματος ή λοιποί ναυτικοί καταστρώματος ή κάτοχοι διπλώματος ηλεκτρολόγου Ε.Ν., των κεφ. Β’, Γ’ και ΣΤ’ του π.δ. 141/2014 (Α’ 232), αντίστοιχα,

γ) κάτοχοι ειδικού πτυχίου κυβερνήτη του π.δ. 260/2001 (Α’ 185) ή πιστοποιητικού ικανότητας για εκτέλεση καθηκόντων αξιωματικού γέφυρας-μηχανής του π.δ. 435/1978 (Α’ 89),

δ) ναυτικοί που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή οικονομικού αξιωματικού άνω των πέντε ετών, καθώς και κάτοχοι άδειας ηλεκτροτεχνίτη του κεφ. ΣΤ’ του π.δ. 141/2014 με την ίδια προϋπηρεσία,

ε) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί αξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.),

στ) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι ανθυπασπιστές ή υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι αξιωματικοί Π.Ν., που υπηρετούν ή υπηρετούσαν ως κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια του Π.Ν., που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Π.Ν.,

ζ) σε ενέργεια ή αποστρατεία αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) απόφοιτοι της Σ.Ν.Δ.,

η) σε ενέργεια ή αποστρατεία αξιωματικοί ή ανθυπασπιστές ή υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή λιμενοφύλακες, που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και διαθέτουν συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε αυτά άνω των τριών μηνών. Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με τη χορήγηση βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

θ) σε ενέργεια απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, μετά από τρίμηνη πρακτική εκπαίδευση σε ταχύπλοα περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατηγορίας Α-ΙΙΙ άνω των επτά μέτρων ή βοηθητικά σκάφη κατηγορίας Ε’, που αποδεικνύεται από βεβαίωση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας υπαγωγής τους,

ι) οι κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη περιπολικών σκαφών, που χορηγείται από το Σχολείο Κυβερνητών Περιπολικών Σκαφών (Σ.ΚΥ.ΠΕΡ.Σ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξαρτήτως βαθμού,

ια) σε ενέργεια ή αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη ταχύπλοων σκαφών του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού,

ιβ) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι αξιωματικοί ή ανθυπασπιστές ή υπαξιωματικοί του Π.Ν., απόφοιτοι του Σχολείου Χειριστών Σκαφών Ανορθόδοξου Πολέμου (Σ.Α.Π.) και Ταχυπλόων Σκαφών της Σχολής Ναυτιλίας Κατεύθυνσης Σημαιοφόρων Επίκουρων Αξιωματικών (Ν.Κ./Σ.Ε.Α.).

Επιπλέον πρόσωπα που είναι ή ήταν κατά το παρελθόν κάτοχοι των αντίστοιχων διπλωμάτων ή πτυχίων ή αδειών των περ. α), β), γ) και δ) αυτής, ανεξαρτήτως εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Διεθνούς Συνθήκης STCW/78.

Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, χορηγείται με την υποβολή σχετικής αίτησης, μαζί με ευκρινή φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τον εκάστοτε λόγο εξαίρεσης.

Ηλεκτρονικά η έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους με ή χωρίς εξετάσεις

Η υγεία και καταλληλότητα των προσώπων αυτών, πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.N. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 50.

Ποια θεωρούνται ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη

1. «ταχύπλοο σκάφος»: κάθε μηχανοκίνητο σκάφος αναψυχής, το οποίο είναι ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθώνεται ή χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή και:
α) ανεξάρτητα από τον τύπο ή και το υλικό κατασκευής του φέρει:
αα) εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή
αβ) εσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή αγ) εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70 ΗΡ ή
β) είναι πνευστού τύπου, φουσκωτό, στο σύνολό του ή σε μέρος αυτού ή ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής είναι διπλής ή πολλαπλής γάστρας ή γάστρας τύπου V και φέρει:
βα) εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ ή
ββ) εσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή βγ) εσωλέμβια πετρελαιομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 50 ΗΡ ή
γ) ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ και έχει σύστημα πρόωσης με υδραυλική αντίδραση (water jet).

Ταχύπλοο επίσης, θεωρείται το ατομικό σκάφος-θαλάσσιο μοτοποδήλατο της παρ. 8 και το hοver craft της παρ. 13. Δε θεωρείται ταχύπλοο το ξύλινο σκάφος, που φέρει εσωλέμβια μηχανή, τύπων παραδοσιακών, όπως των τύπων τσερνίκι, βαρκαλάς, πέραμα, τρεχαντήρι, λίμπερτυ, κούντουλα, υδραίικο, καθώς και όποιο άλλο σκάφος έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό ή ιστιοφόρο.
2. «θαλάσσια μέσα αναψυχής»: τα θαλάσσια μέσα ανα-ψυχής που περιλαμβάνονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ και ΜΕΡΟΣ Γ’ του παρόντος, καθώς και τα καινοφανή θαλάσσια μέσα αναψυχής που εγκρίθηκαν με το άρθρο 36 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 20, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), ή που εγκρίθηκαν ή εγκρίνονται με την παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017.
3. «λουτρική εγκατάσταση»: η εγκατάσταση της οποί-ας η έννοια ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α’ 211),
4. «θαλάσσιο σκι»: η έλξη από ταχύπλοο σκάφος, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου σχοινιού, ατόμου που κινείται στην επιφάνεια της θάλασσας, με τη βοήθεια ειδικών πεδίλων,
5. «θαλάσσιο αλεξίπτωτο»: η ανύψωση – πτήση ατό-μου, με τη βοήθεια ειδικού αλεξίπτωτου, που έλκεται από κατάλληλο ταχύπλοο σκάφος,
6. «θαλάσσιο έλκηθρο»: ελκόμενο, από ταχύπλοο σκάφος, πνευστό μέσο αναψυχής, το οποίο αποτελείται, ανάλογα με την κατασκευή του:
α) από ένα κεντρικό κυλινδρικό πλωτήρα και δύο μικρότερους πλωτήρες μονίμως προσαρτημένους δεξιά και αριστερά αυτού ή
β) από δύο κεντρικούς κυλινδρικούς πλωτήρες και τρεις μικρότερους πλωτήρες μονίμως προσαρτημένους δεξιά, στο μέσον και αριστερά αυτών,
7. «ελκόμενο πνευστό θαλάσσιο μέσο αναψυχής»: ελκόμενο, από ταχύπλοο σκάφος, πνευστό μέσο αναψυχής με πλαστικό δάπεδο, άνευ σκεπάστρου σε κανένα τμήμα της επιφάνειάς του, το οποίο φέρει χειρολαβές για να συγκρατούνται οι επιβαίνοντες, δεν ίπταται και έχει σχεδιασθεί ώστε να χρησιμοποιείται από άτομο ή άτομα, τα οποία είναι καθιστά ή σε πρηνή θέση. Επί του ελκόμενου πνευστού θαλάσσιου μέσου αναψυχής επιβαίνουν τόσα άτομα, όσα τα ζεύγη των χειρολαβών στα οποία συγκρατούνται. Δεν επιτρέπεται η έλξη πνευστού θαλασσίου μέσου αναψυχής άνω των έξι θέσεων,
8. «ατομικό σκάφος-θαλάσσιο μοτoπoδήλατο (personal water craft – P.W.C)»: σκάφος που προορίζεται για αναψυχή, με μήκος γάστρας μικρότερο των τεσσάρων μέτρων, το οποίο χρησιμοποιεί προωστικό κινητήρα με αντλία εκτόξευσης νερού, ως κύριο μέσο πρόωσης, και έχει σχεδιασθεί ώστε να χρησιμοποιείται από άτομο ή άτομα, που είναι καθιστά, όρθια ή γονατιστά επάνω του και όχι μέσα στη γάστρα. Στο ατομικό σκάφος-θαλάσσιο μοτοποδήλατο μπορεί να επιβαίνουν μέχρι τρία άτομα, ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο του,
9. «ιστιοσανίδα (wind surf)»: μακρόστενος υδατοστεγής πλωτήρας επί του οποίου τοποθετείται μικρός ιστός με ιστίο, ο οποίος κινείται με την πνοή του ανέμου και τους κατάλληλους χειρισμούς του ιστίου από τον επιβαίνοντα, 10. «seabuggy»: μικρή πνευστή συσκευή επί της οποίας επιβαίνει ένα άτομο, σε πρηνή ή ύπτια θέση, το οποίο, με τη μυϊκή δύναμη των ποδιών του, επιτυγχάνει την προς τα πρόσω κίνηση της συσκευής στη θάλασσα,
11. «mini cruiser»: μικρή μηχανοκίνητη πνευστή συσκευή επί της οποίας επιβαίνει ένα μόνο άτομο, ξαπλωμένο κατά μήκος αυτής, σε πρηνή θέση,
12. «κανό-καγιάκ (canoe-kayak)»: σκάφη πλάτους γάστρας μικρότερου των 1,1 μέτρων, αιχμηρής απόληξης στα δύο άκρα, κινούμενα με ειδικό ασκάρμωτο κουπί και μη διαθέτοντα, για την κίνησή τους, μόνιμη θέση για έχμαση μηχανής, ούτε περισσότερα από ένα κουπί ανά επιβάτη, ούτε πανιά,
13. «hοver craft»: μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο που κινείται επί στρώματος αέρα, τόσο στην ακτή σε ομαλό έδαφος, όσο και στη θάλασσα. Ως μέσο δημιουργίας του στρώματος αέρα και της πρόωσής του χρησιμοποιείται μία έλικα, που βρίσκεται στο πρυμναίο μέρος του σκάφους,
14. «acrylicraft»: μικρή λέμβος κατασκευασμένη από διαφανές υλικό acrylic, χωρίς μηχανικό μέσο πρόωσης. Στο εσωτερικό, κατά το εγκάρσιο, υπάρχουν πλαστικά κιβώτια, που χρησιμοποιούνται για καθίσματα, τα οποία είναι στεγανά και χρησιμεύουν ως ανυψωτικό μέσο, σε περίπτωση κατάκλυσης της λέμβου. Κατά μήκος της κουπαστής, αριστερά και δεξιά, υπάρχει ενίσχυση από αλουμίνιο με κατάλληλη υποδοχή για τοποθέτηση των σκαρμών των κουπιών και των στεγανών κιβωτίων. Σε κάθε σκάφος διατίθενται δύο κουπιά από αλουμίνιο,
15. «θαλάσσιο ποδήλατο»: πλωτό μέσο αναψυχής που αποτελείται από, συνδεδεμένους μεταξύ τους, μακρόστενους υδατοστεγείς πλωτήρες. Επί της σχηματιζόμενης σχεδίας υπάρχουν, ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο του, μέχρι τέσσερις θέσεις ή ένα κοινό ποδήλατο. Η κίνηση του θαλάσσιου ποδήλατου επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση της μυϊκής δύναμης των ποδιών του/ των επιβαίνοντα/ων,
16. «catamaran»: πλωτό μέσο αναψυχής που αποτελείται από δύο συνδεδεμένους μεταξύ τους μακρόστενους υδατοστεγείς πλωτήρες. Επί της σχηματιζόμενης σχεδίας υπάρχει πλαστική επικάλυψη, στην οποία το άτομο κάθεται και σε κατάλληλο σημείο της οποίας προσαρμόζεται ένας ιστός με ανάλογο ιστίο. Το πλωτό αυτό μέσο κινείται με την πνοή του ανέμου και τους κατάλληλους χειρισμούς που εκτελεί το άτομο,
17. «μηχανοκίνητη λέμβος»: λέμβος με κινητήρια μηχανή που δεν εμπίπτει στην έννοια του ταχύπλοου σκάφους και δύναται να εκμισθώνεται και χωρίς να επιβαίνει σ’ αυτήν ο εκμισθωτής,
18. «ιστιοπλοϊκή λέμβος»: λέμβος χωρίς κατάστρωμα, κουβέρτα, που κινείται με τη βοήθεια του ανέμου και φέρει γι’ αυτό έναν κύριο ιστό, κατάρτι, με ιστία και κατάλληλη για την ευστάθειά της τρόπιδα,
19. «aqua scooter»: μικρή βενζινοκίνητη μηχανή που έχει τη δυνατότητα να επιπλέει και να έλκει στη θάλασσα τον/την ευρισκόμενο/η σε πρηνή ή ύπτια θέση κολυμβητή/κολυμβήτρια,
20. «προπονητής»: το άτομο που έχει εφοδιασθεί, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την αντίστοιχη άδεια ή που κατέχει πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι,
21. «εκμισθωτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο, από τη Λιμενική Αρχή, με έγκριση για να εκμισθώνει, με την καταβολή αντιτίμου, θαλάσσια μέσα αναψυχής,
22. «μισθωτής»: το φυσικό πρόσωπο που μισθώνει, με την καταβολή αντιτίμου, θαλάσσια μέσα αναψυχής,
23. «μηχανοκίνητο μέσο αναψυχής»: κάθε θαλάσσιο μέσο αναψυχής που έχει ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόωσης κινητήρια μηχανή,
24. «μη μηχανοκίνητο μέσο αναψυχής»: κάθε θαλάσσιο μέσο αναψυχής που δεν είναι μηχανοκίνητο μέσο αναψυχής,
25. «Λιμενική Αρχή»: τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και τα Λιμεναρχεία της χώρας.

 

Το πλήρες κείμενο της απόφασης για τα ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη

Αριθμ. 2131.4/90224/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6543/21.12.2022
Κύρωση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης