Πότε πληρώνεται στους αγρότες προκαταβολή της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Από 1 Απριλίου 2024 αναμένεται να καταβληθεί στους αγρότες η προκαταβολή για την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου DIESEL κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

 

Με διατάξεις του νόμου 5092/2024, προβλέπεται επιστροφή στους αγρότες του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

 

Οι σχετικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

Νόμος 5092/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 33/04.03.2024
Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις

Άρθρο 40
Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία – Προσθήκη παρ. 4β στο άρθρο 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Στο άρθρο 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), περί ειδικών απαλλαγών ενεργειακών προϊόντων, προστίθεται παρ. 4β ως εξής:

«4β. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 73, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανά χιλιόλιτρο. Για το διάστημα ισχύος του μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται, κατά τον χρόνο που καθορίζεται με την κανονιστική πράξη του πέμπτου εδαφίου της παρούσας, ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ίσο με τον ως άνω οριζόμενο συντελεστή σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που καθορίζονται στην ίδια πράξη.

Ποσοστό επί των δικαιούμενων ποσών επιστροφής δύναται να προκαταβάλλεται σύμφωνα με την κανονιστική πράξη του πέμπτου εδαφίου.

Το ποσό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής και επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το ποσοστό και τα κριτήρια της προκαταβολής, ο χρόνος προκαταβολής και επιστροφής, τα δικαιούχα προκαταβολής και επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης