Ίδρυση Σχολής Προπονητών καλαθοσφαίρισης στην Σύρο

Ίδρυση Σχολής Προπονητών καλαθοσφαίρισης στην Σύρο

Ίδρυση Σχολής Προπονητών καλαθοσφαίρισης Γ΄κατηγορίας στην Σύρο (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ ΤΕΑΣΠ/180191/10279/1955/1501 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1812/25.05.2017)Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στη Σύρο στο διάστημα από 01/07/2017 έως 31/10/2019

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/366287/14969/7947/2111 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3797/04.09.2018
Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ ́ Κατηγορίας στη Σύρο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζεται:

Η τροποποίηση της με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/180191/10279/1955/1501/17-5-2017 (ΦΕΚ Αρ. 1812/Β/25-5-2017) απόφασης, περί «Ίδρυσης σχολής προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας, στη Σύρο», ως προς:

α) την καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ ́ Κατηγορίας, που θα λειτουργήσει στη Σύρο, η οποία ορίζεται στις 31/10/2019.

β) Το άρθρο 3 « Πρόγραμμα σπουδών» το οποίο τροποποιείται

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

Άρθρο 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους:

1. ΜΩΡΑΪΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, υπάλληλος Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος.

2. ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, υπάλληλος Γ.Γ.Α., ως μέλος.

3. ΜΑΜΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, υπάλληλος της ΓΓΑ, ως μέλος.

4. ΣΑΛΑΧΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ως μέλος.

5. ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π.Κ. ΣΩΚΡΑΤΗ., ως μέλος.

Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ υπάλληλοι της Γ.Γ.Α.

Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιό­τητες:

α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ελέγχει αν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης) και το διδακτικό προσωπικό (ελέγχει αν είναι ενταγμένο στο Μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της ΓΓΑ).

β. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από τον Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό πρακτικό).

γ. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα. Επίσης, συμπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ για την αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Το έργο των γραμματέων συνεπικουρούν υπάλληλοι της Ομοσπονδίας που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

δ. Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

ε. Επίσης, δημιουργεί και παραδίδει αρχείο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) ανά εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμολογίες εξεταστών στα πρακτικά μαθήματα, κ.λπ).

στ. Αποφασίζει για τους χώρους υλοποίησης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους που πληρούν τις προδιαγραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας.

ζ. Εγκρίνει το πρόγραμμα και τη διαδικασία των εξετάσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι γραπτές εξετάσεις και οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων, οι προφορικές εξετάσεις από τριμελή επιτροπή και οι αξιολογήσεις των εργασιών από δύο εξεταστές.

η. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σχολής.

Άρθρο 2
Διευθυντής – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ αναπληρωτής καθηγητής ΣΕΦΑΑ Αθηνών.

Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

– Εισηγείται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται για τα υποχρεωτικά μαθήματα και το διδακτικό προσωπικό στην παρούσα απόφαση.

– Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύκλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της σχολής.

– Τροποποιεί, εάν χρειασθεί, το πρόγραμμα, ενημερώνοντας έγκαιρα την Επιτροπή Διοίκησης της σχολής, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.

– Έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων, κατά περίπτωση, έως και την αποβολή υποψηφίου από τη σχολή (με αιτιολογημένη εισήγηση του και απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της σχολής).

– Ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργικότητα των χώρων και του απαιτούμενου υλικού και εξοπλισμού, καθώς και των συναφών οργάνων για την καλή λειτουργία της σχολής.

– Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη σχολή.

– Υποβάλλει στην Επιτροπή Διοίκησης υπογεγραμμένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής.

– Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία υποβάλει στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

Άρθρο 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝΆρθρο 4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με ανάλογα προσόντα (με μέλη ΔΕΠ) (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).

Το διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής προπονητών θα πρέπει να:

α) έχει υποβάλλει αίτηση στη ΓΓΑ προκειμένου να εισαχθεί στο Μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της ΓΓΑ,

β) συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το Διευθυντή της σχολής,

γ) παραδώσει τη διδαχθεισα ύλη με τη μορφή γραπτών σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή (5 σελ./εκπαιδευτική ώρα θεωρητικού μέρους). Η συγγραφή των σημειώσεων θα γίνεται με βάση οδηγίες και προδιαγραφές οι οποίες θα δίνονται στους εκπαιδευτές με την έναρξη της σχολής από τον Διευθυντή της σχολής,

δ) παραδώσει στο Διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή τους.

Στο πρόσωπο του διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3528/9.2.2007, ΦΕΚ 26/Α’ σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.

Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης και ειδικότερα του πρακτικού μέρους αυτών, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο και να αξιοποιηθούν σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται ανωτέρω προπονητές Α’ και Β’ κατηγορίας, πτυχιούχοι ΑΕΙ, με πολυετές (πέραν της πενταετίας) προπονητικό και διδακτικό έργο.

Όπου ζητείται προπονητική εμπειρία/έργο θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρημένα από τις οικονομικές αρχές, βεβαιώσεις αθλητικών φορέων καθώς και φύλλα αγώνων/ πινάκια αγώνων για την επιβεβαίωση όσων αναγράφονται στις βεβαιώσεις (λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς ως προς την ύπαρξη και διατήρηση αρχείων από τους οικείους φορείς).

Άρθρο 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφαση της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (όπως ορίζει το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην Επιτροπή Διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.

3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα. Με αιτιολογημένη πρόταση της Ομοσπονδίας μπορεί να λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) άτομα.

4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν σε κάθε σχολή να δημιουργούνται τμήματα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της σχολής και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορούν να αφορούν το σύνολο των μαθημάτων ή μέρος αυτών και ιδιαίτερα του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός του κάθε τμήματος για τα θεωρητικό μέρος είναι 70 άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 80, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, η υλοποίηση του μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα.

Άρθρο 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών.

3. Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής Καλαθοσφαίρισης (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη την οποία βεβαιώνει η Ομοσπονδία ή η ένωση.

Ειδικά, οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη την οποία βεβαιώνει η Ομοσπονδία ή η ένωση.

4. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψήφιου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

Άρθρο 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ’ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.

2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από τον Διευθυντή της.

3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας.

4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΑ.

6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας Ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη ΓΓΑ ως προς τη νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο φέρει σφραγίδα και αρίθμηση από τη ΓΓΑ.

7. O τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που παραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.

2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.

3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋ­ποθέσεις συμμετοχής – γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:

– Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία.

7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται:

– Πτυχίο

– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

8. Για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ απαιτούνται:

– Πτυχίο.

– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση ’μεταφοράς’ μαθημάτων).

(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).

Το Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα), κατατίθενται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37,Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.

Άρθρο 9
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης της σχολής με αιτιολογημένη απόφαση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Ομοσπονδίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Μαΐου 2017