Πρόσληψη δικηγόρου στο δήμο Ευρώτα

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Ευρώτα με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες