Πρόσληψη πτυχιούχων και διοικητικού προσωπικού στον ΟΠΙ

Πρόσληψη πτυχιούχων και διοικητικού προσωπικού στον ΟΠΙ

Η Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση με επιλογή για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της των κάτωθι θέσεων:
Α) 1 θέσης κλάδου ΠΕ Νομικών

Απαιτείται:

 • Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής,
 • Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής
 • Εξειδίκευση στην πνευματική ιδιοκτησία ή στο ποινικό δίκαιο ή στο εμπορικό δίκαιο.

Β) 4 θέσεις του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Απαιτείται ανάλογα με τον κλάδο ΠΕ ή ΤΕ:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής,
 • Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ΠΣΕ και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • Καλή γνώση αγγλικών,
 • Γνώση χρήσης Η/Υ,
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, κατά προτίμηση σε φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα:

 • για μια (1) θέση απαιτείται γνώση ανάγνωσης οικονομικών στοιχείων και συμβάσεων με ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς,
 • για μια (1) θέση απαιτείται γνώση οργάνωσης και παρακολούθησης αποτελεσμάτων τηλεφωνικού κέντρου,
 • για μια (1) θέση απαιτείται γνώση οργάνωσης και παρακολούθησης προμηθειών.

Γ) 7 θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Απαιτείται:

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Ενιαίου Λυκείου ή – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραμματέων β) Οικονομίας γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, δ) Υπαλλήλων Διοίκησης, ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ήάλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • Καλή γνώση αγγλικών,
 • Γνώση χρήσης Η/Υ,
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, κατά προτίμηση σε φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα:

 • για τέσσερις (4) θέσεις θα ληφθεί υπόψη εμπειρία στη διαχείριση, εξυπηρέτηση και ενημέρωση πελατών.

Οι θέσεις θα καλυφθούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 5 μηνών.

Υποβολή αιτήσεων – προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι 08-01-2019, ηλεκτρονική αίτηση στο email: [email protected] 

ή ιδιόχειρη αίτηση που θα αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης, (Σάμου 53, 15125 Μαρούσι, 2ος όροφος, με την ένδειξη για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στην ΕΥΔΕ) υποβάλλοντας βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά (τα οποία θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν πριν την πρόσληψή τους σε περίπτωση που επιλεγούν):

I. Για όλες τις θέσεις θα χρειασθούν να προσκομίσουν πριν προσληφθούν τα ακόλουθα:

1. Tους προβλεπόμενους ανά θέση τίτλους σπουδών

2. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας

3. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

4. Για τους άρρενες υποψηφίους βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις τυχόν στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

5. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

6. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον απαιτείται για τη θέση.

II. Για τη θέση του κλάδου ΠΕ Νομικών επιπλέον θα χρειαστούν:

1. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι έχουν παραιτηθεί από το δικηγορικό τους λειτούργημα ή σε περίπτωση επιλογής τους θα παραιτηθούν από αυτό,

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν άλλη θέση ΠΕ Νομικού. Νομικοί που κατέχουν άλλη τέτοια θέση μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, εάν συνυποβάλουν μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη θέση.

Για την επιλογή και την πρόσληψη στις ως άνω θέσεις θα ληφθούν υπόψη πέραν από τα τυπικά προσόντα, η προσωπικότητα των υποψηφίων, η επιστημονική τους κατάρτιση, η εξειδίκευσή τους στο αντικείμενο της απασχόλησης και η επαγγελματική τους εμπειρία στο αντικείμενο της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Όσοι από τους υποψηφίους κριθούν κατάλληλοι για τις ως άνω θέσεις θα κληθούν από Επιτροπή σε ατομική συνέντευξη, που θα οριστεί από το ΔΣ του ΟΠΙ. Οι υποψήφιοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών. Η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 8 εδ. γ του π.δ. 311/1994.

Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας. Η ΕΥΕΔ επιφυλάσσεται να μην προβεί σε πλήρωση όλων των θέσεων.

Η προκήρυξη