ΤΑΝ. Αιτήσεις για υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ηλεκτρονικά. Κατάργηση

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ – Νομικών). Κατάργηση

NOMOΣ 4337/2015 – ΦΕΚ A 129 – 17.10.2015 (εφαρμογή του μνημονίου)
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 21
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. τα άρθρα 127, 128, 148 του ν. 4270/2014,
β. η παρ. 22 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄150),
γ. η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18)
δ. η παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α΄314).
ε. Το άρθρο 5 και η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 396/ 1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Α΄ 198)
στ. Το σημείο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, το άρθρο 3, η παρ. 11 του άρθρου 5 και το σημείο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 243/19.7.1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144)
ζ. Το σημείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 427/ 1976 «Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του ν.δ. 243/1969 περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 230)
η. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 (Α΄69)
θ. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)

2. Από την 1.1.2017 καταργείται το άρθρο 146 του ν. 4270/2014.

3. Oι διατάξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του ν. 4331/2015 (Α΄69) καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (02.07.2015)

—— καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (02.07.2015) —-

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ (www.tnomik.gr)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ν. 4331/2015, άρθρο 39) για 2015 και 2016 (προθεσμία υποβολής αίτησης έως 31/12/2015)

ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993

Η αίτηση επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αφού ο ασφαλισμένος εγγραφεί προηγουμένως στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΑΝ και λάβει τον κωδικό του (με e-mail), εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμένος/πιστοποιημένος χρήστης.

Μετά την άνω υποβολή ενημερώνεται μηχανογραφικά και η μερίδα του ασφαλισμένου για την επιλογή του, προκειμένου να καταβάλλει και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές της επιλεγείσας κατηγορίας.

Το άνω δικαίωμα επιλογής δεν αφορά τους εργοδότες και την εργοδοτική εισφορά έναντι του Ταμείου.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

Για να εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ακολουθείστε τα παρακάτω:

  1. Πατήστε εδώ
  2. Στο πάνω δεξί μέρος της σελίδας πατήστε «εγγραφή»
  3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στα αντίστοιχα πεδία (τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται δίπλα με κόκκινο)
  4. Πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της σελίδας.
    Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε πάνω, θα λάβετε τον κωδικό πρόσβασης (password)
  5. Πατώντας στην αρχική σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (www.tnomik.gr/tnom), εισάγετε το username (όνομα χρήστη) που δηλώσατε στο (3) και το password (κωδικό πρόσβασης) που λάβατε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας και πατήστε «login»
  6. Με την είσοδο στο λογαριασμό σας, μπορείτε να επιλέξετε από τις «Αιτήσεις» ποια αίτηση επιθυμείτε (μεταξύ αυτών και την Αίτηση Υπαγωγής σε Κατώτερη Ασφαλιστική Κατηγορία)