Τέλη κυκλοφορίας 2018. Προθεσμία πληρωμής και πρόστιμο

Τέλη κυκλοφορίας 2018. Προθεσμία πληρωμής και πρόστιμο

Η καταληκτική προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας 2018 ρυθμίζεται βάσει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.7 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 η οποία αναφέρει τα εξής:

«1. Η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».(Από 01-01-2015 ισχύει ο 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.)

Τα τέλη κυκλοφορίας εισπράττονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους εκείνου στο οποίο αφορούν.».Το πρόστιμο της εκπρόθεσμης καταβολής είναι ίσο με την αξία των τελών κυκλοφορίας.

Τέλος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1186/2017:

Στις περιπτώσεις που η μη καταβολή τελών κυκλοφορίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων, τα επιβληθέντα πρόστιμα διαγράφονται και τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται κατόπιν σχετικής αίτησης του φορολογούμενου.

-Ειδικά, για την επιστροφή τυχόν καταβληθέντων ποσών προστίμων απαιτείται η διαπίστωση περί του αχρεώστητου με σχετική πράξη της βεβαιούσας αρχής, ήτοι με σχετικό Πρακτικό ή Απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία (π.δ. 16/1989), από την οποία να προκύπτει ο εκ των υστέρων λόγος του αχρεώστητου (βλ. και γνωμ. ΝΣΚ 656/2002 και ΠΟΛ.1005/10.1.2003) με την οποία να αποφασίζεται η διαγραφή του επίμαχου ποσού και η επιστροφή του.

Η εφαρμογή του TAXISNET για τα τέλη κυκλοφορίας 2018

Περαιτέρω μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 πρέπει να γίνει η

Κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ

για όσους δεν επιθυμούν να πληρώσουν τα Τέλη κυκλοφορίας 2018