Τέλος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Πότε θα γίνει η πληρωμή της πρώτης δόσης

Σύμφωνα με την προθεσμία που τέθηκε με την απόφαση ΠΟΛ 1169/30-06-2014 για παράταση στην υποβολή των δηλώσεων, έκλεισε τελικά στις 14-07-2014 και ώρα 24:00μμ η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Η καταβολή των δόσεων

NOMOΣ 4272/2014 – ΦΕΚ A 145 (pdf)

Άρθρο 53
Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου
1. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Εξαιρετικά για το φόρο που αναλογεί, σύμφωνα με το εδάφιο 1, στο οικονομικό έτος 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 31η Ιουλίου 2014.

Αν το συνολικό ποσό της οφειλής, κατά το ίδιο οικονομικό έτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο 4, είναι μέχρι το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, αυτό καταβάλλεται έως την 29η Αυγούστου 2014.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Ειδικότερα οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2014, που υποβάλλονται προκειμένου να απεικονισθεί η περιουσιακή κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2014, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι και τη 14η Ιουλίου 2014.»

ΓΓΔΕ. Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014